15 ključnih zavez iz dokumenta »Novo mesto je tudi tvoje!

Iz programa Solidarnosti Novo mesto za obdobje 2022-2026

Pravičnost, solidarnost, vključevanje, svoboda in sonaravni razvoj so temeljne vrednote, na katerih bomo gradili lokalno skupnost. Naša vizija je demokratična, transparentna, gospodarna in ljudem, okolju ter živalim prijazna Mestna občina Novo mesto.

1. Vključenost. Sedanja delitev občinskega denarja za krajevne skupnosti ni pravična. Višina sredstev, ki jih dobivajo posamezni deli občine, se zelo razlikujejo. Vpeljali bomo participativni proračun: vsak  občan bo dobil pravico predlagati  in soodločati o projektih krajevnih skupnosti; vse krajevne skupnosti pa bodo dobile pravičen delež sredstev.

2. Transparentnost. Natančen prikaz odhodkov občinskega proračuna,  sprotni prikaz realizacije občinskih investicij ter rezultati javnih razpisov so javnosti še vedno neznani. Uvedli bomo polno transparentnost delovanja občinskih financ prek aplikacije, ki bo prikazala komu, koliko in zakaj namenjamo denar iz občinskega proračuna, ter bo javno dostopna vsem občanom.

3. Sociala. Živimo v času rastoče draginje ter v obdobju poglabljanja negotovosti zaradi ekonomske in energetske nestabilnosti. Vpeljali bomo dodatne mehanizme za podporo socialno šibkejšim, ranljivim skupinam, starejšim, mladim in družinam. 

4. Starejši. Število starejših občanov narašča tudi v naši občini. Zgraditi je potrebno oskrbovana stanovanja, subvencionirati preureditev stanovanj, da bodo primerna za življenje starejših, povečati kapacitete DSO ter okrepiti pomoč starejšim tudi na njihovem domu. 

5. Mladi. Število mladih v naši občini upada. Potrebujemo cenovno dostopna stanovanja za mlade, s strani občine podprt delujoč mladinski klub s koncertnim prostorom in podporo programom, kjer bodo mladi ob podpori mentorjev pridobivali kompetence za prehod v odraslo dobo in zaposlitev.

6. Družine. V Novem mestu pogrešamo več dostopnih, javnih in brezplačnih prostorov, kjer bi lahko posamezniki in družine kakovostno preživljali prosti čas. Zavzemali se bomo za gradnjo igralnega parka (notranja in zunanja enota), urbanega parka, mestnega sadovnjaka, skate parka in kotalkališča ter urejeno mestno plažo na Krki.

7. Vrtci. Novomeški vrtci so po občini razporejeni na nesmotrn način, nekatere enote pa so premajhne, zato morajo starši svoje otroke voziti na različne dele mesta, daleč od svojih domov oz. delovnih mest. Prihaja tudi do ločitve sorojencev in kasnejših premestitev. Zavzemamo se za odprtje dovoljšnega števila vrtčevskih oddelkov na lokacijah, ki bodo bližje potrebam otrok in staršev.

8. Malčki. Pri točkovanju za vpis v vrtce so posamezne družine diskriminirane: na primer otroci družin, kjer je eden od staršev brezposeln oziroma nima stalnega prebivališča v naši občini. Odpravili bomo diskriminacijo posameznih skupin otrok in sistem vpisa naredili pravičen in transparenten.

9. Kolesarske steze in pešpoti. Na novomeških cestah so gneče, avtomobilskega prometa je preveč. Zgraditi je potrebno mrežo povezanih in varnih kolesarskih stez in pešpoti ter vzpostaviti učinkovit javni prevoz. Samo tako bomo vzpostavili delujočo alternativo osebnemu avtomobilskemu prometu, poskrbeli za naše zdravje in čisto okolje.

10. Prostor. V Novem mestu je veliko opuščenih stavb in praznih stanovanj, stare stanovanjske soseske ne zagotavljajo več bivalnih kakovosti, veliko je nezazidanih stavbnih zemljišč. Zato se je treba načrtno lotiti prenove stavb in javnih odprtih površin. Potrebujemo aktivno zemljiško politiko, da bo omogočena gradnja stanovanj za vse starostne skupine in potrebe.

11. Ženske. Skoraj vse ulice, javne ustanove in obeležja v Novem mestu so posvečene moškim. Zavzemamo se za to, da bodo tudi pomembne ženske iz novomeške zgodovine dobile svoje mesto v javnem prostoru.

12. Glavni trg. Na prenovljenem Glavnem trgu se srečujemo predvsem na terasah gostinskih lokalov, medtem ko drugi, predvsem poslovni programi še vedno zamirajo. Oživimo mestno jedro s programi za širok spekter uporabnikov, spodbujajmo prenovo stavb za kulturne in storitvene dejavnosti ter stanovanja.

13. Mestni park. Vsa urejena mesta imajo veliko zelenih površin in jih zaradi obvladovanja podnebnih sprememb še povečujejo, Novo mesto pa v zadnjem obdobju ureja predvsem parkirišča. Novi trg naj spet postane mestni park.

14. Občina vseh. V naši občini so še vedno izključene in spregledane kategorije prebivalcev. Zavzemamo se za to, da dejansko in simbolno postanemo mesto vseh: mesto, prijazno invalidom; mesto; prijazno LGBT plus osebam; mesto prijazno vsem ranljivim in izključenim skupinam.

15. Zgodovinsko in kulturno mesto. Novo mesto je zgodovinsko mesto ter mesto kulture. Uredimo arheološki park, obnovimo Narodni dom, novomeška občina pa naj končno postane podpornica kulture dialoga in povezovalka vseh subjektov, ki delujejo in ustvarjajo na njenem območju: občinskih in državnih ustanov, nevladnih organizacij ter gospodarskih družb. Samo tako bo naša občina privlačna tako za domačine kot tudi za obiskovalce.

Stopite v stik z nami

Imaš pobudo, komentar, vprašanje? Želiš sodelovati z nami? Pošlji nam sporočilo! Tudi tvoj glas je lahko slišan.

      Strinjam se, da Solidarnost hrani osebne podatke na obrazcu za notranjo uporabo in komunikacijo za namene predložene zahteve.

    GOR