Novo mesto je tudi tvoje: Program dela Solidarnosti v obdobju 2022 - 2026

Na podlagi volilnega programa in volilnih zavez je svetniška skupina Solidarnost sprejela program dela za mandat 2022 – 2026.

Vizija in ključne zaveze programa

Pravičnost, solidarnost, vključevanje, svoboda in sonaravni razvoj so temeljne vrednote, na katerih bomo gradili lokalno skupnost. Naša vizija je demokratična, transparentna, gospodarna in ljudem, okolju ter živalim prijazna Mestna občina Novo mesto.

Zato se kandidatke in kandidati zavezujemo:

1. Mladi bodo dobili cenovno dostopna stanovanja ter priložnost, da najdejo svoje mesto v družbi.
2. Zahtevali bomo gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše in neprofitnih stanovanj za socialno ogrožene.
3. Vrtci bodo dostopni vsem; odpravili bomo vsako diskriminacijo pri vpisu.
4. Vpeljali bomo dodatne mehanizme za podporo socialno šibkejšim, ranljivim skupinam, starejšim in družinam.
5. Zmanjšali bomo gnečo na cestah in se zavzeli za gradnjo povezanih kolesarskih stez in pešpoti.
6. Zavzeli se bomo za več zelenih, parkovnih in rekreativnih površin po vseh delih občine.
7. Novi trg mora postati mestni park.
8. Mladina potrebuje skate park in kotalkališče, zgraditi moramo inovativna otroška zunanja in notranja igrišča.
9. Prenoviti in razvijati je treba vse soseske, ne zgolj mestnega centra.
10. Mestne ulice in spomeniki bodo poimenovani tudi po pomembnih ženskah, ki so krojile zgodovine naše občine.
11. Novo mesto bo občina vseh: prijazna tudi invalidom, LGBT+ osebam ter vsem ranljivim skupinam.
12. Vsak  občan bo dobil pravico predlagati  in soodločati o projektih krajevnih skupnosti.
13. Vpeljali bomo polno transparentnost delovanja občinskih financ: vsi bomo vedeli, kam gre naš skupni občinski denar.
14. Novo mesto je zgodovinsko mesto, zato je potrebno obnoviti Narodni dom in urediti arheološki park.
15. Občina naj končno postane podpornica kulture dialoga ter povezovalka vseh subjektov, ki delujejo in ustvarjajo na njenem območju: prebivalk in prebivalcev, pozicije in opozicije, občinskih in državnih ustanov, nevladnih organizacij, društev in gospodarskih družb. 

Mesto mladih

Zagotoviti je potrebno kakovostne in dostopne prostore že obstoječim mladinskim centrom in mladinskim organizacijam, kjer bodo lahko mladi izražali svojo ustvarjalnost na različnih interesnih področjih.

 • Zagotoviti je treba več priložnosti za opravljanje študijske prakse in pripravništev za mlade v občinski upravi, v javnih zavodih in nevladnih organizacijah z namenom pridobivanja izkušenj in lažjega prehoda v delovni proces.
 • Sofinanciranje ukrepov aktivnih politik zaposlovanja za dolgotrajno brezposelne mlade in podpora mladim pri prvi zaposlitvi in vstopanju na trg dela.
 • Priprava celostnega strateškega stanovanjskega programa za mlade in priprava ukrepov in politik za izboljšanje bivanjskega stanja za mlade in mlade družine.
 • Takojšnji začetek izvajanja podpornih ukrepov stanovanjskih politik subvencioniranja obrestne mere za stanovanjske kredite mladih in mladih družin, sofinanciranja tržnih najemnin, subvencioniranje rekonstrukcije in izgradnje stanovanj ipd.
 • Opredelitev skupin mladi in mlade družine kot posebnih kategorij v razpisu za podelitev neprofitnih najemniških stanovanj Mestne občine Novo mesto 
 • Razpis za dodelitev namenskih najemniških stanovanj za mlade in mlade družine Mestna občina Novo mesto 
 • Subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite mladih in mladih družin Mestna občina Novo mesto 
 • Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine Mestna občina Novo mesto 
 • Izvedba projekta solastniškega pridobivanja lastniškega stanovanja v okviru novih investicijskih projektov Mestna občina Novo mesto 
 • Obnova stanovanj privatnih lastnikov v zameno za omogočanje podnajema stanovanj mladim in mladim družinam Mestna občina Novo mesto
 • Subvencioniranje najemnine mladim in mladim družinam
 • Omogočanje športnih aktivnosti za mlade z novo športno infrastrukturo (skatepark, kotalkališče, manjša dvorana za individualne in skupinske športe ipd.), sofinanciranjem vadb in podporo nevladnim organizacijam, ki izvajajo športne aktivnosti za mlade.
 • Posebno pozornost in podporo je treba nameniti mladim z manj priložnostmi in ranljivim skupinam mladih (invalidi, socialno ogroženi, …).
 • Vzpostaviti mehanizme za soodločanje mladih o pomembnih vprašanjih, ki vplivajo na njihovo življenje z ukrepi vključevanja mladih v delovna telesa občinskega sveta, uvedbo participativnega proračuna in participativnega proračuna za mlade, spodbujanjem in sofinanciranjem programov prostovoljstva in aktivnega državljanstva.
 • Zagotoviti ustrezne prostore za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju mladine in ostalim organizacijam za udejanjanje mladinskih programov in mladinskega dela.
 • Zagotoviti sofinanciranje programov in projektov za mladino, ki jih izvajajo nevladne organizacije z večletnimi javnimi razpisi in povišati višino sredstev, namenjenih za področja, ki se niso pokrita z obstoječimi programi.

Dostojno življenje starejših

Število starejših občanov občutno narašča tudi v naši občini, zato je treba v najkrajšem možnem času:

 • okrepiti pomoč starejšim na domu,
 • pospešiti gradnjo oskrbovanih stanovanj,
 • zgraditi dodatne kapacitete v DSO v različnih naseljih novomeške občine in sicer za širok spekter potreb in zmožnosti oskrbovancev,
 • zagotoviti dnevno institucionalno varstvo starejših,
 • podpreti izvajalce storitev na področju socialnovarstvenih programov za starejše in vključevati starejše v različne socialno-integrativne programe in dejavnosti.
 • Odpirati prostore druženja in aktivnosti za vse generacije, v različnih delih občine.

Skrb za najmlajše

 • MONM mora vsakemu otroku omogočiti vpis v vrtec na lokaciji, ki ustreza potrebam staršev in otrok (v bližini doma ali delovnega mesta). 
 • Z medletnimi oddelki je potrebno odpravljati čakalne vrste za vpis v vrtce
 • Odpraviti je potrebno kakšno koli diskriminacijo pri vpisu v vrtca (npr. brezposelnih oseb)
 • Velikost skupin otrok v vrtcih mora biti oblikovana tako, da se bo vzgojitelj posvetil posameznemu otroku. 
 • Vzpostavitev centra specialnih kadrov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih na podlagi zapisnikov timskih sestankov (specialni pedagogi, socialni pedagogi, psihologi, logopedi…). 
 • Zagotoviti zaposlitev strokovnega kadra po predpisani zakonodaji – večjim vrtcem je potrebno skladno z zakonodajo vrniti drugega pomočnika ravnatelja. 
 • Zagotoviti pomoč pri uvajanju otrok tujcev. 
 • Otroci naj bodo deležni lokalno pridelane hrane v čim večjem obsegu. 
 • Letno nameniti v proračunu dovolj denarja, da bo mogoče poskrbeti za sprotno vzdrževanje stavb, namenjenih za dejavnost vrtcev. 
 • Urediti financiranje vrtcev skladno s potrebami
 • V sodelovanju z vsemi deležniki sprejeti strategijo predšolske vzgoje

Solidarna in pravična družba

 • Živimo v času rastoče draginje ter v obdobju poglabljanja negotovosti zaradi ekonomske in
  energetske nestabilnosti. Vpeljali bomo dodatne mehanizme za podporo socialno šibkejšim,
  starejšim, mladim in družinam.
 • Pripravili strategijo socialnega varstva.
 • Nameniti več sredstev za storitve, ki bodo brezplačno na voljo ljudem v stiski in za področja,
  ki jih je treba okrepiti oz. šele vzpostaviti (večja podpora storitvam na področju duševnega
  zdravja, žrtvam nasilja, storitve za starejše, paliativno oskrbo itd.  
 • Priključili se bomo iniciativi mesto, prijazno invalidom: naredili bomo akcijski načrt
  reševanje težav invalidnih oseb in začeli z njegovim izvajanjem
 • Uveljavili bomo zahteve projekta pozabljena polovica: mestne ulice in spomeniki
  bodo poimenovani tudi po pomembnih ženskah, ki so krojile zgodovine naše občine.
 • Novo mesto se bo vključilo v mrežo mest, prijaznih do LGBT+ oseb.

Prostor

Z aktivnejšo zemljiško politiko je treba v čim krajšem času zagotoviti komunalno opremljanje nezazidanih stavbnih zemljišč, da  bo na njih omogočena gradnja stanovanj za mlade, za starejše, za socialno ogrožene in za vse preostale starostne in socialne skupine. 

Nujno je intenzivno opremljanje stanovanjskih okolij (v okviru prenove obstoječih sosesk in pri novogradnjah stanovanj) s centralnimi dejavnostmi, da imajo prebivalci v bližini dostopne trgovine, razne storitve, vzgojo in osnovno šolstvo, rekreacijske ureditve, prometno infrastrukturo za pešačenje in kolesarjenje), da bo v ožjem bivanjskem prostoru vsem lažje in prijetneje živeti. 

Skrb za zdravo okolje: uresničevanje ukrepov za čist zrak, več programov za zdravo okolje, čiščenje divjih odlagališč, boljšo politiko ločevanja odpadkov.

Aktivneje bo treba reševati dolgoletne novomeške probleme oziroma izzive: gradnja tržnice; prenova Narodnega doma; izgradnja kampusa; pomanjkanje ustreznih dejavnosti/programov in stanovanj v starem mestnem jedru; gradnja južne zbirne ceste in zahodne obvoznice; izgradnja gospodarskih con Cikava in Zahod; pozidava ob Kandijski cesti; potniško prometno vozlišče; športni park Češča vas, itd.).  

Treba je zagotoviti gradnjo stavb in javnih odprtih površin in prednostno obravnavati potrebe praviloma deprivilegiranih skupin družbe (revni, starejši, otroci, funkcionalno ovirani ipd.). 

Reka Krka in pritoki morajo postati del bivalnega prostora. Zagotoviti je treba razvoj rekreativnega prostora ob reki Krki in pritokih, da bo obrečni ambient postal najprivlačnejši del mesta za preživljanje prostega časa. 

Novo mesto mora postati središče regije: utrjevati je treba status Novega mesta kot splošnega regionalnega središča (zaposlitveno, zdravstveno, kulturno, izobraževalno, duhovno, prometno etc.) – posebej z razvojem gospodarskih con, izobraževalnih in kulturnih inštitucij, uprave ter stanovanj etc. 

Promet naj postane dostopen in sodoben: vzpodbujati je treba nemotorni in javni prometa v mestu in občini ter umikati tranzitni promet iz mestnega središča – gradnja pešpoti, kolesarskih poti, obvoznic, krepitev javnega prometa, ustrezno uporabiti pa je treba tudi internet. 

Novo mesto naj postane internetno mesto: povečati in izboljšati je treba uporabo interneta in sodobnih tehnologij pri delovanju občine in za nekatera vsakodnevna opravila prebivalcev (informiranje, nakupovanje, delo, šolanje). 

Življenje naj ostane (še bolj) varno: zagotavljati je treba nadalje varno bivanje (oskrba, energija, promet, naravne nesreče, požari, hrup, kriminal etc). 

Občino bomo soustvarjali vsi: pri določanju razvoja občine je treba okrepiti sodelovanje s ključnimi deležniki; proračun mora deloma postati participativni – vsaj na ravni krajevnih skupnosti in za največje/najdražje občinske odločitve.

Posebno pozornost je potrebno nameniti urejanju lokalnih središč v občini in vaških središč (spodbujanje javnih programov – trgovina, pošta, bankomat; urejanje javnih odprtih površin ipd.), da se poveča kakovost bivanja. 

Tudi pri urejanju prostora uresničevati politiko enakopravnosti spolov: nevidno polovico narediti vidno (obeleževanje pomena žensk s poimenovanjem ulic, javno plastiko itd.). 

Urejanje zelenih in drugih javnih odprtih površin in tematskih parkov oz. prostorov, predvsem družabno-rekreativnih območij po večjih naseljih v občini (otroško in športno igrišče z zunanjo in notranjo enoto s sodobnimi in inovativnimi igrali, tematski mestni park z različnimi vsebinskimi točkami, skatepark, kotalkališče, piknik prostor, zunanji fitness, trim steza, družabni prostor), namenjenih igri, rekreaciji in druženju prebivalcev. V Novem mestu bomo uredili bogato opremljeno osrednje mestno otroško igrišče s spremljevalnimi programi;

Sodelovanje z zaposlitvenimi centri pri preoblikovanju prometnih navad zaposlenih v okoljsko, ekonomsko in socialno vzdržnejše in pravičnejše;

Zagotavljanje varnosti v prostoru občine (prometna, požarna, potresna, poplavna, osebna, zdravstvena, industrijske nesreče ipd) bo ena izmed pomembnejših nalog naslednjega obdobja;

Vzpostavitev organiziranega Novega mesta na internetu, kar bo omogočilo hitrejše in lažje opravljanje nekaterih vsakodnevnih nalog posameznika in družine (storitve, nakupi, delo, informiranje);

Sodelovanje z javnostjo, državo in sosednjimi občinami bo eden temeljnih načinov oblikovanja razvoja prostora občine (s prebivalci, strokovnjaki, gospodarstvom), uvedba participativnega proračuna je eden izmed temeljev hitrejšega razvoja občine in regije (skupno zadovoljevanje potreb javnih inštitucij, razvoj širše pomembne infrastrukture)

Univerzalno oblikovanje prostora občine bo sčasoma zagotovilo, da bodo vse javne ureditve primerne tudi za funkcionalno ovirane.

Pripraviti je treba stanovanjsko strategijo, kjer bo sistem aktivne zemljiške politike v sodelovanju s ključnimi deležniki omogočil dostopno stanovanjsko gradnjo s trajnostnimi ukrepi zgoščevanja stanovanjske, družbene in prometne infrastrukture, ki ne bo šla na račun javnih in zelenih površin. Znotraj strategije naj se posebna pozornost nameni stanovanjskemu programu za mlade, kajti mladi so tista skupina, ki izkazuje največjo potrebo po stanovanjih, kar je osrednja težava pri osamosvajanju. Posebna pozornost naj se nameni tudi starejšemu prebivalstvu z izgradnjo oskrbovanih stanovanj po zgledu mesta Dunaj, ki je primer dobre prakse starejšim prijaznih stanovanjskih politik. Prav tako je potrebno pozornost nameniti neprofitnim stanovanjem. Poišče se tudi alternativne možnosti izgradnje stanovanj in poišče primere dobrih praks v drugih mestih npr. gradnje novih cenovno dostopnih stanovanjskih enot v Ajdovščini ipd. Strategija naj se osredotoči v zagotavljanje stanovanj, ki ne odžirajo celotnega dohodka zaposlenih in nezaposlenih, mladih, starejših, družin, posameznikov in omogočajo kakovostno bivanje za vse skupine in posameznike glede na njihove potrebe. 

Vzpostavitev novih zelenih javnih prostorov: urbani park, mestno igrišče za vse starosti otrok z zunanjo in notranjo enoto, skatepark, kotalkališče, mestni sadovnjak ipd.

Izboljšanje pogojev za kolesarjenje in urejanje pešpoti

 1. Prednostno je treba zgraditi kolesarske steza na vseh štirih vstopnih bulvarjih v mesto (Ljubljanska cesta, Seidlova cesta, Šmihelska cesta in Kandijska cesta).

 2. Kolesarska infrastruktura mora biti zasnova tako, da bo kolesar imel čim manj ovirano neprekinjeno pot in bo s tem na odsekih, kjer se motorni promet ustavlja, od le-tega hitrejši (gradnja podhodov in nadhodov na večjih križiščih, obvozne poti za kolesarje ipd.).

 3. Investicije v kolesarsko infrastrukturo je treba izvajati kakovostno.

 4. Treba je zagotoviti sistematično odpravljanje napak na kolesarski infrastrukturi.

 5. Razmere za kolesarski in peš promet v Novem mestu se v zadnjih letih spreminjajo, predvsem na področju kolesarskih poti je opazen velik napredek. Seveda še zdaleč niso idealne, je pa razumevanje te dejavnosti prišlo v zavest občanom kot tudi odločevalcem na lokalni ravni. Da bomo dosegli popolni preobrat in prišli v tok z najbolj uspešnimi občinami v Sloveniji in Evropi, je potrebno vzdrževati trenutni tempo izgradnje tovrstne infrastrukture kot tudi spodbujanje k opuščanju motoriziranih ali elektrificiranih transportnih sredstev. Glavna težava obstoječe kolesarske infrastrukture je, da ni povezana v smiselno celoto, zato je tudi neuporabna. Otroci, starejši kolesarji in manj izkušeni vozniki se s kolesom raje ne vozijo, saj je taka vožnja težavna, pa tudi nevarna. Občina bo morala poskrbeti za to, da se vrzeli v kolesarski mreži zapolnijo. Prav tako povsod ni ustrezne infrastrukture za pešce. Posledica tega je, da se tudi zaradi tega občani prej odločijo za avtomobilski promet. Občina je sprejela ustrezne zakonske podlage kot tudi izdelala in sprejela dobro zasnovano cestno prometno strategijo v letu 2017, ki pa se žal izvaja nekonsistentno. Pospešeno je treba uresničiti začrtane rešitve glede kolesarskih stez in pešpoti ter izvesti sprejeto cestno prometno strategijo iz leta 2017 v celoti.

 6. Premik h kolesarjenju in pešačenju je bistven tako za izboljšanje kakovosti zraka kakor tudi z drugih vidikov, ki so za stanje mesta in njegovih prebivalcev pomembni. Gre za vzpodbujanje telesnega gibanja za ohranjanje in krepitev zdravja. Gre tudi za zmanjšanje hrupa v okolju, za pravičnejšo razdelitev javnega denarja in za povečanje prometne varnosti. Spodbujati je treba uslužbence, da prihajajo na delo s kolesom oziroma z javnim prometom.

Mestno jedro: stičišče vseh ljudi in vseh programov

 • Mestno jedro je duša mesta in predstavlja križišče vseh poti, zato mu v programu namenjamo posebno pozornost. Če želimo dejansko oživitev mestnega jedra, potem mora fizično obnovo spremljati še vrsta drugih ukrepov. Ti morajo biti usmerjeni predvsem v to, da bo mestno jedro postalo, kar je že bilo: tudi stanovanjsko območje. Samo tako bo mestno jedro zanimivo za poslovne subjekte in obiskovalce. Ne smemo pozabiti, da je stanovanjski potencial tukaj ogromen – problem pa je seveda v tem, da je obnova starih objektov zelo zahtevna, in to ne le finančno. Fizična obnova trga,  ki je izvedena, je zelo izboljšala razmere, vendar je domet fizičnih ureditev brez programskih vsebin, le majhe. Resnično življenje se obudi z delovanjem na vseh »frontah«, z različnimi politikami, ki se medsebojno podpirajo in součinkujejo.

 • Mestna občina Novo mesto naj poleg načrtovanih ukrepov revitalizacije mestnega jedra (mestni menedžer, prenove stavb z novimi stanovanji za mlade družine, dodatni prostori z javnimi funkcijami, sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov, sofinanciranje prenove pročelij v mestnem jedru, parkirna hiša pod Kapitljem ipd.) imenuje delovno skupino, ki bo v najkrajšem času pripravila strateški načrt revitalizacije mestnega jedra s programi in pri tem identificira mehanizme subvencioniranja vsebin, ki si jih prebivalstvo želi v starem mestnem jedru. Česa si ljudje želijo v mestnem jedru je bilo že večkrat obširno raziskano med drugim bi se želeli udeleževati več prireditev na prostem, bolj kakovostno in raznovrstno ponudbo in restavracije odprte v večernem času, ter trgovine z živili ipd.

 • Nakup nepremičnin v mestnem jedru in preureditev le-teh v stanovanjske enote ter v poslovne objekte in prostore za družbene dejavnosti, ki bodo dane v najem:

  1. Pomoč pri obnovi podstrešij in stanovanj zasebnih lastnikov. 
  2. Subvencioniranje prenove objektov kulturne dediščine. 
  3. Subvencioniranje stanovanjskih najemnin. 
  4. Subvencioniranje obrestnih mer pri najemu kreditov za obnovo. 
  5. Subvencioniranje programov dejavnosti, vpeljavo služnosti na fasadah in strehah, s čimer bi občina ob soglasju lastnikov lahko prevzela del skrbi za obnovo in vzdrževanje fasad v mestnem jedru.  
  6. Aktivna in finančna spodbuda trgovcem in podjetnikom, da nadaljujejo z akcijo Noč nakupov. Noči nakupov bi se v sodelovanju s civilno družbo pridružile noč kulture, noč družabnih iger, noč teka, noč koles in tako bi imeli celovit program petkovih večerov skozi celotno leto. Takšne pobude ne morejo biti dolgotrajne, če temeljijo na entuziazmu in prostovoljnemu angažmaju posameznikov: treba jih je spraviti pod okrilje inštitucij ter finančno in logistično podpreti. 
  7. Uveljavitev večjih dajatev (NUSZ….) za lastnike praznih objektov.

Novo mesto - mesto dreves

 • sistematično urejanje zelenih in drugih javnih odprtih površin v mestih in soseskah; načrtovanje zelenih površin, ki bodo večnamenske in bodo tako služile potrebam različnih starostnih skupin, z ustreznimi ureditvami (parkovne površine, igrišča, sprehajalne poti, urbana oprema) ter s premišljeni izbiro drevesnih vrst in rednim strokovnim vzdrževanjem,
 • v proračunu skrbi za drevesa nameniti posebno postavko,
 • nadaljevati s pripravo kvalitetne evidence (katastra) mestnih dreves,
 • pripraviti načrt vzdrževanja mestnih dreves (od sajenja in zalivanja, do obrezovanja in odstranjevanja),
 • proaktivno gospodarjenje z mestnimi gozdovi, v katerih občina aktivno odkupuje gozdne parcele (Ragov log in Portoval).

Dvig kulture in umetnosti

 • Poskrbeti za ukrepe, ki še naprej omogočajo kvalitetno kulturno vzgojo za vse

Vsebine in programi, ki se ponujajo vrtcem in šolam, morajo biti kvalitetni, izvajati jih morajo profesionalne javne vseslovenske kulturne ustanove. Programi kulturne vzgoje naj vsebujejo še druge umetniške dejavnosti kot npr. film, sodobni ples, intermedijske umetnosti. Prav tako je treba ohraniti kakovostne abonmaje za odrasle. 

 • Dostopnost vadbenih prostorov za kulturna društva in posameznike

Omogočiti dostopne vadbene prostore za ljubiteljsko kulturo (KCJT, dodatni prostori tako v Novem mestu kot v drugih delih občine). 

 • Uresničevanje strategije MONM na področju kulture
 • Transparentna poraba sredstev namenjenih kulturi

Razpisi morajo biti objavljeni pravočasno in določbe ter pogodbe v prvi tretjini leta. 

Trenutno pogodbe prihajajo v podpis šele junija, kar je občutno prepozno. 

 • Investicije na področju kulture 

- Obnova in ureditev notranjih prostorov v Narodnem domu,

- Sodelovanje z državo kot investitorjem pri ureditvi kompleksa Grmskem gradu: v 1. fazi novogradnja arhiva ZAL ter v 2. fazi obnova gradu za potrebe ZVKDS,

- Ureditev kaskadnega trga na Rozmanovi ulici v smeri zunanjega prireditvenega prostora za manjše dogodke.

 • Približati kakovostno produkcijo ljubiteljske kulture širši javnosti in razširitev dostopnosti (Teden ljubiteljske kulture, Teden kultur, Novomeški abonma ipd.).
 • Popis zaklonišč, katerih lastnica je še MONM in ureditev le-teh za vadbene prostore novomeških glasbenih skupin.
 • Ureditev razmerij uporabnikov KC Janeza Trdine ter sanacija objekta.
 • Ustanovitev Zavoda Novo mesto ni prinesla nič dobrega KC Janeza Trdine: premisliti o smiselnosti ustanovitve tega zavoda (ukinitev ali reorganizacija zavoda).
 • Podpora večjemu vključevanju mladih umetnikov in umetnic v programe javnih kulturnih zavodov s področja kulture.
 • Povečati višino sredstev za kulturne štipendije.
 • Občinska Trdinova nagrada naj pripada izključno in samo umetnosti in umetniškim stvaritvam. To je najvišje priznanje MONM za kakovostne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo naše mesto in ime našega mesta ponesejo širom države in izven.
 • V okviru razpisov na področju kulture za producente, ki izvajajo kvalitetno festivalsko ponudbo, bi morale biti pogodbe večletne, če se izkaže, da gre za kvalitetne vsebine. 
 • Podpora vsem inštitucijam, ki tudi delujejo na območju občine in vidno prispevajo h kvaliteti življenja njenih občanov: državne ustanove in nevladne organizacije (društva in zasebni zavodi), glede na kvalitetna izvedba storitev, ki jih le-ta zagotavlja
 • Novomeška občina naj postane podpornica kulture dialoga in povezovalka vseh subjektov, ki delujejo in ustvarjajo na njenem območju: občinskih, državnih ustanov in nevladnih organizacij.

Šport za vse

 1. Poskrbeti za ukrepe, ki omogočajo šport za vse: gradnja in vzdrževanje osnovne športne infrastrukture (urejene naravne steze v mestnih gozdovih in ob Krki; proge za tek na smučeh; urejeno rečno mestno kopališče; fitnesi na prostem; spodbujanje rekreacije vseh občanov).

 2. Dostopna vadba za vse: otroci oziroma njihovi starši za vadbo v okviru športnih klubov mesečno plačujejo precej visoke vadnine. S tem denarjem se delno sofinancira tudi delovanje klubov na članski ravni. Omogočiti je treba dostopno uporabo športnih objektov za športnike klubov (predvsem otroke in mladino), ki imajo sedež v Novem mestu. Športne in rekreacijske ureditve v ŠRP Češča vas (bazen, igrišča, tematske poti, konjeniški šport …) nameniti javni rabi.

 3. Ohranjanje in nadgradnja obstoječih programov športa in rekreacije za vse prebivalce Mestne občine Novo mesto

 4. Športne površin in igrišča ob šolskih objektih prenoviti glede na veljavne standarde (obseg, vsebina,  gradbeno-tehnične rešitve, delež zelenih površin…) in zagotoviti redno strokovno vzdrževanje.

 5. Uresničevanje strategije MONM na področju športa

 6. Ostale investicije na področju športa:
  • nova vadbena površina v velikosti rokometnega igrišča v Novem mestu,
  • ureditev balinišča,
  • ustrezna čolnarna, privezi na vodi za plovila, večji in manjši pomoli,
  • pumptrack poligoni v večjih stanovanjskih soseskah (npr. v KS Drska),
  • izgradnja novega skateparka v urbanem delu mesta blizu sosesk z večjo gostoto poseljenosti,
  • nadaljnja izgradnja športnih in otroških igrišč v vseh večjih primestnih krajevnih skupnostih, 
  • obnova in dograditev obstoječe športne infrastrukture,
  • ureditev večnamenske poti v Ragovem logu,
  • ureditev trim stez in »street workout« igrišč ter vadbenih naprav za starejše občane,
  • izgradnja kotalkališča in druge infrastrukture za kakovostno preživljanje prostega časa.

Sobivanje z živalmi

Urejena občina, prijazna ljudem in živalim

 1. Namestitev in vzdrževanja koškov za pasje iztrebke.
 2. Akcije ozaveščanja lastnikov psov o pomenu pobiraje pasjih iztrebkov.

Ukrepi za boj proti mučenju

 1. Vzpostavitev sodelovanje med redarsko službo in veterinarsko inšpekcijo v boju proti mučenju živali.
 2. Dodatno financiranje zavetišč za sprejem večjega števila psov in mačk ter bolj humano skrb za njih.
 3. Akcija ozaveščanja prebivalstva za zmanjšanje števila zapuščenih živali.

Ukrepi za zmanjšanje števila prostoživečih mačk

 1. Akcije ozaveščanja prebivalstva o pomenu kastracije in sterilizacije ljubljenčkov.
 2. Akcije ozaveščanja prebivalstva o nevarnosti hranjenja prostoživečih mačk in pomenu kastracije in sterilizacije le-teh.
 3. Ob strogih pogojih in pravilih zagotovitev subvencij za socialno ogrožene družine, katerih ljubljenčke je potrebno sterilizirati ali kastrirati.

Transparentnost

Transparentnost je preventiva pred korupcijo in pogoj učinkovitosti politik na vseh ostalih področjih. Cilji programa transparentnosti so zmanjšanje korupcijskih tveganj, povečanje nadzora javnosti nad delovanjem občine, povečevanje procesnega in dejanskega vključevanja javnost v sprejemanje odločite ter bolj racionalna poraba javnih sredstev. Predvsem pa transparentnost povečuje zaupanje v delovanje občine in je predpogoj vključevanja ljudi v upravljanje lokalne skupnosti. 

Predlagamo naslednje ukrepe: 

 • Razkritje vseh prihodkov in odhodkov občine. Ustvarili bomo aplikacijo »Odprti proračun – Novomeški supervizor«, ki bo  vsakemu občanu omogočala vpogled v to, kako se troši vsak evro občinskega proračuna. Aplikacija bo prikazovala vsako postavko proračuna vse do končnega prejemnika (npr. izvajalca neke storitve). 
 • Aplikacija bo omogočala tudi vpogled v napredovanje posamezne investicije, tako z vidika finančne kot tudi časovne realizacije. 
 • Na spletnem portalu novomesto.si bodo objavljene vse pogodbe, ki jih sklepa župan, nad določeno vrednostjo. 
 • Na spletnem portalu novomesto.si bomo redno objavljali lestvico 50-tih največjih dobaviteljev mestne občine. 
 • Vsakih šest mesecev bomo objavili poročil o višini plač poslovodstev v širši občinski sferi (občinska uprava, javni zavodi, javna podjetja, podjetja v večinski lasti občine). 
 • Objavili bomo rezultate vseh večjih razpisov Mestne občine Novo mesto na spletnih straneh občine. 
 • Zahtevali bomo javna predstavitev sofinanciranih projektov in programov na vseh področjih sofinanciranja MONM. 
 • Objavili bomo vse pomembnejše kadrovske odločitve (imenovanje projektnih skupin, imenovanje nadzornikov v podjetjih v lasti občine, imenovanje predstavnikov v svete zavodov, imenovanja vodstvenega dela v občinski upravi itd.). 
 • Objavili bomo zvočen posnetek s sej občinskega sveta na pregleden način.
 • Vzpostavili bomo transparentno delovanje krajevnih skupnosti (objava vabil na seje svetov KS, objava zapisnikov in finančnih poročil ter izvedenih projektov.

Vključevanje

Sedanja delitev občinskega denarja za projekte krajevnih skupnosti ni pravična. Višina sredstev, ki jih dobivajo posamezni deli občine, se zelo razlikujejo. Najboljši poznavalci potreb prebivalcev in okolja niso politiki in uradniki, ampak ljudje sami. Zato v Solidarnosti Novo mesto podpiramo različne mehanizme vključevanja občank in občanov v procese odločanja. 

Predlagamo naslednje ukrepe:

 • Vpeljali bomo participativni proračun: vsak občan bo dobil pravico predlagati in soodločati o projektih krajevnih skupnosti; vse krajevne skupnosti pa bodo dobile pravičen delež sredstev. 
 • Pri tem bomo kot posebno skupino vpeljali skupino mladih, ki bo tudi dobila del proračuna za porabo na participativen način
 • Vzpostavili bomo spletno aplikacijo, ki bo občanom omogočala enostavno vlaganje pobud za urejanje prostora prek spleta z ažurnim odgovarjanjem s strani občinske uprave in Komunale Novo mesto ter po potrebi drugih pristojnih služb. 
 • Podpirali bomo projekte skupnostnih praks urejanja prostora.
 • Vpeljava drugih posvetovalnih mehanizmov na vseh področjih delovanja občine (komisije, delovne skupine ipd.) že v zgodnji fazi vzpostavitve procesov.

Kultura dialoga in vključevanja

V Solidarnosti Novo mesto si bomo prizadevali za kulturo dialoga, vključevanja in spodbujali argumentirano razpravo. V primeru nesprejemljivih, nedemokratičnih in svobodi izražanja škodljivih praks bomo na to dosledno opozarjali in proti temu protestirali. 

Vabilo k sodelovanju

Program dela Solidarnosti Novo mesto je nastal v sodelovanju s strokovno in drugo javnostjo. Je odprt dokument. K njegovi dopolniti na podlagi temeljne vizije so vabljene vse prebivalke in prebivalci Mestne občine Novo mesto. Predloge posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.

NOVO MESTO JE TUDI TVOJE. 2022 - 2026

Stopite v stik z nami

Imaš pobudo, komentar, vprašanje? Želiš sodelovati z nami? Pošlji nam sporočilo! Tudi tvoj glas je lahko slišan.

    Strinjam se, da Solidarnost hrani osebne podatke na obrazcu za notranjo uporabo in komunikacijo za namene predložene zahteve.

  GOR