3. seja Občinskega sveta: Predlog razširitve dnevnega reda s problematiko porušitve strehe na velodromu

Uroš Lubej (Solidarnost) in Andrej Kastrevec (Zveza za Dolenjsko) sta danes vložila predlog, da se dnevni red seje občinskega sveta razširi tudi z novo točko dnevnega reda, in sicer z obravnavo porušitve strehe na velodromu v Češči vasi. Predlog podpirajo tudi novomeški Socialni demokrati.

Opozicija predlaga dva sklepa.

1.  Župan za vsako nadaljnjo sejo občinskega sveta pripravi poročilo o aktivnostih vseh organov Mestne občine Novo mesto ter Zavoda Novo mesto v zvezi s sanacijo dogodka v Češči vasi. Občinski svet o vsakokratnem poročilu razpravlja in se z njim seznanja ter po potrebi sprejema sklepe in priporočila.

2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto in župan Mestne občine Novo mesto imenujeta skupno začasno delovno telo Občinskega sveta, ki bo zadolženo za pripravo poročila o vzrokih porušitve strehe Velodroma v Češči vasi in pregled vseh pogodb, sklenjenih za najem ter upravljanje strehe Velodroma ter odgovornosti pogodbenih strank. Prav tako bo delovna skupina pripravila poročilo o ugotovitvah in vrednotenju dejanskih rezultatov in učinkov investicije v primerjavi s predvidenimi v investicijskemu programu. Delovno telo se imenuje Strokovna skupina za preučitev vzrokov zrušitve strehe Velodroma v Češči vasi. Strokovna skupina ima do 12 članov. V strokovno skupino ima vsaka svetniška skupina pravico predlagati enega člana. Enega člana ima pravico predlagati župan. Predlagani člani morajo biti vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije ali v imenik pooblaščenih arhitektov ZAPS. Predsednika strokovne skupine imenuje občinski svet izmed
predlaganih članov.

Poziv za posredovanje kandidatur ter predlog sestave občasnega delovnega telesa oblikuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in se uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta.

Navajamo tudi celotno obrazložitev obeh sklepov:

23. januarja 2023 je prišlo do porušitve strehe na športnem objektu v Češči vasi. Pri tem je prišlo do znatne škode na premoženju in tudi do potencialne nevarnosti za zdravje in življenje ljudi. Nastala je še neocenjena materialna škoda, poleg tega pa do nadaljnjega ne bo več mogoča uporaba športnega objekta.

Statut Mestne občine Novo mesto opredeljuje občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in pristojnosti občine. Dogodek na Velodromu Češča in sanacija tega dogodka bo kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno zaznamovala športno življenje občank in občanov Mestne občine Novo mesto pa tudi njeno finančno sliko. V tem smislu je zahteva občinskega sveta po tem, da je redno seznanjen s tem, kako bodo sanirane posledice zrušitve strehe, in da o tem sprejema sklepe in priporočila, utemeljena.

Kar zadeva ustanovitev posebnega skupnega delovnega telesa župana in občinskega sveta sklep utemeljujemo z naslednjim obrazložitvijo:

Ustvarjanje vnaprejšnjega vtisa v javnosti, da gre pri dogodku za naravno nesrečo oziroma nezgodo je po mnenju predlagateljev preuranjeno. Količina snega, ki je padla v noči iz 22. na 23. januar 2023 oziroma pred tem nikakor ne presega pričakovanih oziroma možnih količin v tem delu Slovenije. Objekti morajo biti projektirani, izvedeni in upravljani na način, da tovrstne obtežbe prenesejo.

Odgovore na vprašanje o vzrokih zrušitve strehe lahko da zgolj neodvisna preiskava. Skladno s tem predlagamo, da občinski svet skupaj z županom ustanovi začasno delovno telo. Za to da pri njenem delu ne bo prišlo do uveljavljana kakršnih koli političnih interesov, so člani delovnega telesa lahko zgolj strokovnjaki, ki so vpisani bodisi v imenik pooblaščenih inženirjev IZS ali pa v imenik pooblaščenih arhitektov ZAPS.

Glavna naloga delovanja komisije je priprava poročila o vzrokih dogodka, ki ga bo po končanem delu posredovala občinskemu svetu. Prav tako bi bila naloga komisije ugotavljanje in vrednotenju dejanskih rezultatov in učinkov investicije v primerjavi s predvidenimi v investicijskemu programu. Iz primerjave rezultatov z izhodiščnim stanjem in analizo odmikov, predvsem z vidika stroškov upravljanja, izkoriščenosti zmogljivosti, prihodkov in stroškov poslovanja ter drugih neposrednih in posrednih družbenoekonomskih učinkov, ter ugotovitev, ali bi bilo smiselno streho glede na energetsko draginjo prilagoditi tej novi okoliščini in poiskati bolj trajnostno in energetsko učinkovito rešitev za ta objekt, bo lahko občinski svet sprejemal sklepe in priporočila glede tega projekta.

Predlog sklepa je skladen s Poslovnikom občinskega sveta. Poslovnik v 2. odstavku 74. člena določa , da »občinski svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa«. Poslovnik sicer ne navaja podrobnejših določb o skupnih delovnih telesih, ampak samo navaja, da se »v aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa določi njihova sestava in naloge«. V tem smislu torej poslovnik občinskega sveta dopušča ustanovitev začasnega delovnega telesa s specifično sestavo in pristojnostmi, ki so prilagojeni dogodku, kot mu v Mestni občini Novo mesto, vsaj kar zadeva javni objekt, vsaj v zadnjih desetletjih, še nismo bili priča.

GOR