V Solidarnosti smo zadovoljni z demokratizacijo dela javnih zavodov, nasprotujemo pa splošni prepovedi pitja alkohola na javnih površinah

Datum objave: 29. maj, 2015

Včeraj je v rotovžu potekala 7. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. V Solidarnosti Novo mesto smo zadovoljni s tem, da je bil podprt naš predlog demokratizacije delovanja Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, nasprotujemo pa splošni prepovedi pitja alkohola na javnih površinah, ki ga je predlagala direktorica občinske uprave, in podali alternativni predlog in pobudo. Podprli smo tudi ukinitev zavoda za turizem in pohvalili delovni osnutek strategije turizma. V njem sicer pogrešamo vključitev vaških jeder in podeželja. Ob obravnavi poročila o delu Komunale smo zahtevali pojasnila, povezana z izplačilom nagrade prejšnjemu direktorju.

Alternativni predlog splošni prepovedi pitja alkohola

Občinski svet je včeraj v prvi obravnavi sprejel splošno in za vse občanke in občane ter obiskovalce veljavno prepoved pitja alkohola na javnih površinah. Solidarnosti Novo mesto utemeljitev, ki jo je podala direktorica občinske uprave, ni prepričala, zato so podali drugačen predlog (prepove naj se samo popivanje, se pravi prekomerno uživanje alkohola), hkrati pa zahtevali pojasnila o dosedanjem izvajanju odloka in o dejanski sposobnosti občine, da bo sprejeti odlok izvajala.

Nina Jakovljević je pojasnila, da gre za konkreten poseg v svobodo posameznika in da je potrebno tovrstne prepovedi skrbno pretehtati in mora učinek odtehtati prepoved. „Uprava v obrazložitvi razen sporočilne vrednosti te prepovedi ni podala nobeni zagotovil, da bo odlok dejansko učinkoval in ga bo možno izvajati. Že v obstoječem odloku so navedene številne prepovedi, ki pa jih občinski inšpektorat zaradi kadrovske podhranjenosti in organizacijskih razlogov ne uspe sankcionirati. Za Solidarnost je sprejemljiva edino prepoved prekomernega pitja na javnih površinah, čeprav se nam tudi postavlja vprašanje zmožnosti občine, da tako prepoved tudi učinkovito sankcionira.“

V Solidarnosti Novo mesto smo tudi mnenja, da bi se morala problematika mladine reševati strateško in premišljeno, saj pitja alkohola ni vzrok težav mladostnikov, ampak njihova posledica. Pričakujemo sprejetje strategije za mlade ter čim prejšnjo uresničitev odprtja mladinskega centra.

Sprememba odloka o Gasilsko reševalnem centru: Demokratizacija zavoda in ukinitev nepotrebne funkcije direktorja

Občinski svet je včeraj dokončno odpravil samostojno funkcijo direktorja v GRC Novo mesto in jo združil s funkcijo poveljnika. S tem se odpravlja eno vodilno delovno mesto. „S tem se odpravlja nepotrebna funkcija, ki je bila ustvarjena pred več mandati, in sicer iz napačnih, političnih razlogov, ne pa zaradi potreb zavoda ali lokalne skupnosti,“ je pojasnil Uroš Lubej, vodja svetniške skupine Solidarnosti Novo mesto. Sprejeli so tudi predlog Solidarnosti, da morajo pred imenovanjem direktorja-poveljnika po novem svoje mnenje izglasovati tudi zaposleni. „Čeprav mnenje pravno-formalno za občino in zavod ne bo zavezujoče, pomeni vendarle pomemben korak v demokratizaciji zavoda in pritisk na politiko, da bo kadrovala bolj strokovno kot do sedaj,“ pravi Lubej. Po mnenju Solidarnosti bi morali ta institut vpeljati tudi v druge občinske javne zavode. Niso pa zadovoljni, da se v svetu zavoda ni povečalo število predstavnikov zaposlenih. Občinska uprava meni, da je en predstavnik delavcev v petčlanskem svetu dovolj. „Obrazložitev uprave, da se dosedanja ureditev izkazala za ustrezno in da zato ni potrebno spreminjati števila predstavnikov zaposlenih, ni zadovoljiva in ni podprta z nobeno konkretno analizo. Z dosedanjem vodenjem naših zavodov na splošno obstaja prej nezadovoljstvo kot zadovoljstvo, češ da se ne obnašajo dovolj gospodarno. Splošno mnenje je, da so zavodi vodeni prej slabo kot dobro. Tudi o tem sicer nimamo konkretnih analiz, ampak v Solidarnosti smo vsekakor mnenja, da bi večje število predstavnikov stroke in zaposlenih v svetih zavoda lahko pripomoglo k njihovemu boljšemu delovanju.“

V strategijo turizma vključiti tudi vaška jedra

V Solidarnosti Novo mesto so podprli delovni osnutek strategije turizma, ki jo je predstavil podžupan Boštjan Grobler. Delovni osnutek je dobra, nova osnova za nov začetek in razvoj turizma. Predstavljena zgodba o novomeškem turizmu se zdi zelo atraktivna. Na podano strategijo imajo v Solidarnosti naslednjo pripombo „V zgodbo mestnega jedra bi morali vpeljati tudi zgodbo drugih zunajmestnih, vaških središč in vseh turistično atraktivnih točk v nekakšno tretjo os, ki bi obsegala tudi podeželje. Pri tem ne gre samo za zidaniški turizem, cviček, kulinariko in Gorjance, ampak tudi stavbno kulturno dediščino in kulturne prireditve“ . Oba svetnika sta tudi podprla dokončno ukinitev zavoda za turizem.V Solidarnosti stojimo tudi za vsemi za dejstvi, ki smo jih navedli v prvi obravnavi glede parcialnih ne pa strateških interesov pri ustanovitvi zavoda pred osmimi leti. Pričakujemo pa napor občine za delno ohranitev delovnih mest.

Nesprejemljivo izplačilo nagrade prejšnjemu direktorju Komunale

Pri obravnavi poročila o delovanju Komunale v letu 2014 smo bili svetniki Solidarnosti začudeni nad podatkom, da je bila prejšnjemu direktorju izplačana nagrada v višini 10 %, kar za lansko leto znaša dodatnih 6.385,00 k že tako previsoki plači. „Ta izplačila se mi zdi v času, ko v javnem sektorju – in Komunala za mene dejansko je javni sektor – ni moč ne napredovati ne dobivati nagrad – obstajajo take izjeme in privilegiji. Zdi se mi neprimerno, da kdor koli sprejme ali izplača tovrstno nagrado. Mnogi v javnem sektorju delajo dobro in požrtvovalno pa v zadnjih letih ne samo da niso prejemali nagrad, še več, plače so se zniževala, je pojasnil vodja svetniške skupine Lubej. V Solidarnosti smo podali svetniško pobudo, da se pridobijo podatki o izplačanih nagradah v zadnjih štirih letih.”

Priloga – predlog sklepov in pobude

solidarnost-nm-nina-jakovljevic-uros-lubej

 

 

 

 

Facebooktwitter