STATUT MESTNE OBČINE NOVO MESTO: SPREMEMBE STATUTA PRILOŽNOST ZA VPELJAVO VKLJUČENOSTI OBČANK IN OBČANOV, TRANSPARENTNOSTI IN UČINKOVITOSTI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA

Datum objave: 24. april, 2016

Stališče Solidarnosti do predloga statuta MONM (na 14. seji občinskega sveta)

Statut je temeljni dokument delovanja Mestne občine Novo mesto. Sedaj je trenutke, da v teme temeljnem dokumentu usmerimo občino v tisto smer, za katero smo vsi skupaj dobili mandat na volitvah. Mislim, da občanke in občani pričakujejo – seveda poleg konkretnih stvari, ki jih urejamo z drugimi mehanizmu in neposredno dvigujejo kvaliteto življenja (dobra in trajnostna naravnana infrastruktura, dobro delujoči vrtci, šole, zdravstveni domovi, kultura in šport)  skratka, poleg teh vidikov, občnake in občani ter civilna družba pričakujejo predvsem dvoje:

1.    Vključevanje občank in občanov v procese odločanja

2.    Transparentnost.

3.    Racionalno, stroškovno, učinkovito in demokratično delovanje občine

***

1.    Vključevanje občank in občanov v procese odločanja

V statut MONM naj se vpelje možnost vpeljave participatornega proračuna. Gre za mehanizem, ki ga uporablja več tisoč mest oziroma občin po celotnem svetu, ne glede na ideološko opredeljenost posameznih oblasti. Gre za mehanizem, ki najbolj neposredno omogoča vpliv občank in občanov na investicije, ki jih neka lokalna skupnost izvaja. Raziskave so pokazale, da ta mehanizem izrazito zmanjšuje korupcijska tveganja, investicije, ki jih izvaja občina pa zelo približa potrebam občank in občanov.

Zato predlagamo naslednje: Občina naj preuči primer Maribora, ki je edina občina, ki je pilotno vpeljala participatorni proračun. V Mariboru je bil namreč prvi korak k implementaciji tega mehanizma to, da so spremenili statut in sploh vpeljali možnost tega koraka. Ali, kdaj in kako bo naša občina to dejansko vpeljevala, je stvar političnih odločitev v prihodnje. S spremembo statuta pa si to možnost omogočimo.

2.    Transparentnost

Predlagamo, da se v statut izrecno zapiše načelo transparentnosti. Se pravi, občina in celotna javna sfera, ki je povezana z občino, mora delovati po načelu transparentnosti in pregledanosti poslovanja.

3.    Racionalno, stroškovno, učinkovito in demokratično delovanje občine

Glede prve točke je naše stališče, da moramo racionalizirati in drugače zastaviti število ter sestavo odborov občinskega sveta. Dejstvo je, da imamo preveliko število komisij in odborov. Nekateri odbori se skoraj praviloma sestajajo na skupnih sejah z drugimi odbori. Drugi odbori se skoraj ne sestajajo. Dejstvo je tudi, da z vsakim mandatom znova pride v ospredje vprašanje proporcionalne zastopanosti delovnih teles in prevlade koalicije nad opozicijo.

Hkrati moramo upoštevati naslednje:

Dejstvo je, da seveda morajo politične stranke oziroma liste imeti možnost uresničevati svoje programe. Eden od načinov tega uresničevanja so tudi delovan telesa občinskega sveta. Zato se pravica svetnikov oziroma strank ter list do participacije v odborih ne smeta bistveno zniževati.

Na drugi strani pa je dejstvo, da vendar hkrati obstaja legitimna težnja po vključevanju civilne družbe in mladih v procese odločanja.

Na podlagi teh dejstev glede sestave odborov predlagamo naslednje. Pri tem izrecno poudarjamo, da spremembe seveda ne vpeljujemo takoj, ampak šele z nastopom naslednjega mandata Implementacija v tem trenutku sredi mandata ni smiselna:

1.      V statut naj se glede sestave delovnih teles vpiše načelo prorcionalnosti. Podrobnosti se določijo s poslovnikom.

2.      Glede vključevanje civilne družbe naj se v statut vpiše načelo, da občinski svet v vsak odbor imenuje dva predstavnika nevladnih organizacij. Predlog o tem, katera dva predstavnika imenuje občinski svet, oblikujejo same nevladne organizacije po ustaljenih demokratičnih načelih. Ker se mora hkrati varovati legitimna pravica političnih strank in list, se delovna telesa ustrezno poveča.

3.      Združita se Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo. Oba odbora se sestajata praviloma na skupnih sejah, zato ni nobene potrebe, da imamo dva odbora. Število članov odbora se ustrezno poveča.

4.      Združita se komisija za statut in poslovnik ter komisija za vloge in pritožbe. Prva komisija se sestaja redno, druga je skoraj nedelujoča. Področji njunega delovanja pa sta zelo podobni, povezani z zakonitostjo in varstvom človekovih pravic. Število članov komisije se ustrezno poveča.

5.      Združijo se odbor za družbene dejavnosti, odbor za mladino in komisija za nagrade in priznanja. Novi odbor se imenuje odbor za družbene dejavnosti in mladino. Število članov se ustrezno poveča. Prva dva odbora imata sorodno vsebino delovanja, pri čemer se odbor za mladino sestaja bolj poredko. Komisija za nagrade in priznanja se sestaja enkrat ali dvakrat letno in je nesmiselno da imamo za to posebno delovno telo.

6.      Ukine se odbor za mednarodno sodelovanje. Mednarodno sodelovanje je operativna naloga, ne naloga občinskega sveta.

7.      V strategiji za mladino smo zapisali načelo, da mora v vsakem odboru sodelovati vsaj en član, ki ni starejši od 29 let. Opozarjam na to, da moramo spoštovati sprejete strategije.

Facebooktwitter