Novo mesto ljudem: Program za obdobje 2018-2022

Vizija

Pravičnost, solidarnost, vključevanje, svoboda in sonaravni razvoj so temeljne vrednote, na katerih bomo gradili lokalno skupnost. Naša vizija je demokratična, transparentna, gospodarna in ljudem, okolju in živalim prijazna Mestna občina Novo mesto.

Dvanajst zavez programa Novo mesto ljudem

V minulem mandatu smo bili daleč najbolj dejavna svetniška skupina v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Zavezujemo se, da se bomo tudi v naslednjem mandatu še posebej aktivno borili za:

 1. Predstavljajte si, da nekdo iz vaše denarnice vzame denar in ga izroči neznancu. Zato potrebujemo spletno aplikacijo, v kateri bomo vsi videli, kam gre prav vsak evro iz občinske blagajne. Naredimo občinske finance popolnoma transparente!
 2. Ali res želimo prepuščati uradnikom in politikom, da odločajo, kako bodo porabili naš skupni denar? Ker ljudje najbolje poznamo naše potrebe, moramo vpeljati participatorni proračun. To pomeni, da bomo krajani in krajanke imeli pravico predlagati in soodločati o investicijah znotraj naše krajevne skupnosti.
 3. Kakovostni vrtci, osnovne šole, podpora kultura in umetnosti so ključni temelj razvoja lokalne skupnosti.
 4. Zaradi visokih cen klubskih vadnin je mnogim našim otrokom šport nedostopen. Z dostopnimi cenami za vse otroke jim bomo omogočili zdrav razvoj.
 5. Na novomeških cestah so gneče, nas zrak je onesnažen. Zgradimo kolesarske steze, naredimo javni prevoz učinkovit in tako poskrbimo za naše zdravje in čisto okolje!
 6. Število mladih v naši občini upada. Potrebujemo cenovno dostopna stanovanja za mlade, možnosti za pripravništvo in nov mladinski center!
 7. Imamo čudovito reko Krko, a prav nobene urejene mestne plaže. Uredimo rečno kopališče za brezplačno uporabo vseh občanov in bazen.
 8. Na Glavnem trgu, kjer se srečujemo vsi, si ne želimo hrupa in bencinskih izpuhov. Zato oživimo Glavni trg s programi za ljudi, kulturo, mlade in trgovino ter ga zaprimo za avtomobilski promet.
 9. Novo mesto je zgodovinsko mesto. Uredimo arheološki park, Narodni dom in postavimo spomenik Rudolfu IV. Habsburškemu.
 10. Vsa urejena mesta imajo veliko zelenih površin, Novo mesto v zadnjem obdobju odpira predvsem parkirišča. Novi trg naj spet postane mestni park z igriščem za otroke!
 11. Drevesa imajo pozitivne psihološke, socialne in ekonomske učinke na življenje ljudi. Zato moramo skrbeti za nove zasaditve ter ustrezno in strokovno nego mestnih dreves.
 12. V Novem mestu smo čedalje pogosteje soočeni z avtoritarnim načinom vodenja občine. Zato se bomo boli za vzpostavitev kulture dialoga in prekinitev praks izključevanja drugače mislečih. (Imate predlog za dodatno zavezo? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Transparentnost kot predpogoj zdravega razvoja lokalne skupnosti

Prvo poglavje našega programa je transparentnost. Transparentnost kot preventiva proti korupciji je predpogoj učinkovitosti politik na vseh ostalih področjih. Cilji programa transparentnosti so zmanjšanje korupcijskih tveganj, povečanje nadzora javnosti nad delovanjem občine, povečevanje vključevanja javnost v sprejemanje odločitev, bolj smotrna in racionalna poraba javnih sredstev. Predvsem pa transparentnost povečuje zaupanje v delovanje občine in je predpogoj vključevanja ljudi v upravljanje lokalne skupnosti.

Predlagamo naslednje ukrepe:

 1. Razkritje vseh prihodkov in odhodkov občine. Ustvarili bomo aplikacijo »Odprti proračun – Novomeški supervizor«, ki vsakemu občanu omogoča vpogled v to, kako se troši vsak evro občinskega proračuna. Aplikacija bo prikazovala posamezna področja proračuna, vsako postavko, vse do končnega prejemnika (npr. izvajalca neke storitve za mestno občino.).
 2. Aplikacija, ki omogoča javnosti vpogled v napredovanje posamezne investicije, tako z vidika finančne kot tudi časovne realizacije glede na plan.
 3. Na spletnem portalu novomesto.si bodo objavljene vse pogodbe, ki jih sklepa župan, nad določeno vrednostjo.
 4. Redna letna objava 50 največjih dobaviteljev mestne občine.
 5. Javna objava natančnih poročil (komu, kdaj, zakaj) porabe sredstev za delovanje svetniških skupin.
 6. Redna (vsakih 6 mesecev) objava poročila o višini plač poslovodstev v širši občinski sferi (občinska uprava, javni zavodi, javna podjetja, podjetja v večinski lasti občine).
 7. Objava rezultatov vseh razpisov Mestne občine Novo mesto na spletnih straneh občine.
 8. Objava vseh pomembnejših kadrovskih odločitev (imenovanje projektnih skupin, imenovanje nadzornikov v podjetjih v lasti občine, imenovanje predstavnikov v svete zavodov, imenovanja vodstvenega dela v občinski upravi itd.).
 9. Video prenosi sej občinskega sveta.
 10. Transparentno delovanje krajevnih skupnosti (objava vabil na seje svetov ks, objava zapisnikov in finančnih poročil)
 11. Ustanovitev delovnega telesa občinskega sveta za področje transparentnosti. (Imate predlog za dodatni ukrep na področju transparentnosti? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)
 12. Kadrovanje v občinskem svetu, občinski upravi, javnih zavodih in podjetjih mora postati popolnoma transparentno.

Vključevanje ljudi: Prebivalci sami najbolje poznajo in razumejo svoje potrebe

Niti transparentnost niti soodločanje nista sama sebi namen. Oba sta usmerjena v cilj, ki nam je skupen: javna sredstva naj se vlagajo v tiste projekte, ki v največji meri sledijo splošnim koristim prebivalstva. Najboljši poznavalci potreb prebivalcev in okolja niso politiki in uradniki, ampak ljudje sami. Zato v Solidarnosti Novo mesto podpiramo različne mehanizme vključevanja občank in občanov v procese odločanja.

Predlagamo naslednje ukrepe:

 • Vpeljava participatornega proračuna v vse krajevne skupnosti. To pomeni, da imajo ljudje možnost predlagati investicije v svoji neposredni okolici ter da imajo možnost o njih tudi soodločati.
 • Obvezna javna razprava o vseh temeljnih občinskih dokumentih (strategija, proračun, odloki, prostorski akti).
 • Spletna aplikacija, ki prebivalkam in prebivalcem omogoča enostavne vlaganje prostorskih pobud prek spleta z ažurnim odgovarjanjem s strani občinske uprave in Komunale Novo mesto.
 • Podpora projektom skupnostnih praks urejanja prostora. (Imate predlog za dodatnega ukrepa na področju vključevanju ljudi v procese odločanja? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Mlade postaviti v središče

 1. Vzpostaviti infrastrukturo za mladinski center, kjer se bo odvijalo mladinsko delo in bodo mladi lahko razvijali svoje potenciale in interese z neformalnim izobraževanjem.
 2. Zagotoviti je potrebno več priložnosti za opravljanje študijske prakse in pripravništev za mlade v občinski upravi, v javnih zavodih in nevladnih organizacijah z namenom pridobivanja izkušenj in lažjega prehoda v delovni proces.
 3. Sofinanciranje ukrepov aktivnih politik zaposlovanja za dolgotrajno brezposelne mlade in podpora mladim pri prvi zaposlitvi in vstopanju na trg dela.
 4. Priprava celostnega strateškega stanovanjskega programa za mlade in priprava ukrepov in politik za izboljšanje bivanjskega stanja za mlade in mlade družine.
 5. Takojšnji začetek izvajanja podpornih ukrepov stanovanjskih politik subvencioniranja obrestne mere za stanovanjske kredite mladih in mladih družin, sofinanciranja tržnih najemnin, subvencioniranje rekonstrukcije in izgradnje stanovanj ipd.
 6. Omogočanje športnih aktivnosti za mlade z novo športno infrastrukturo, sofinanciranjem vadb in podporo nevladnim organizacijam, ki izvajajo športne aktivnosti za mlade.
 7. Vzpostaviti pogoje za kulturno produkcijo mladih posameznikov in kulturnih producentov s sofinanciranjem produkcije in zagotavljanjem ustrezne infrastrukture.
 8. Posebno pozornost in podporo je treba nameniti mladim z manj priložnostmi in ranljivim skupinam mladih (invalidi, socialno ogroženi, …)
 9. Vzpostaviti mehanizme za soodločanje mladih o pomembnih vprašanjih, ki vplivajo na njihovo življenje z ukrepi vključevanja mladih v delovna telesa občinskega sveta, uvedbo participativnega proračuna in participativnega proračuna za mlade, spodbujanjem in sofinanciranjem programov prostovoljstva in aktivnega državljanstva.
 10. Zagotoviti ustrezne prostore za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju mladine in ostalim organizacijam za udejanjanje mladinskih programov in mladinskega dela.
 11. Zagotoviti sofinanciranje programov in projektov za mladino, ki jih izvajajo nevladne organizacije z večletnimi javnimi razpisi in povišati višino sredstev namenjenih za področja, ki se niso pokrita z -obstoječimi programi. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju programov za mlade? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Prostor po meri ljudi in skrb za okolje

Ključne programske usmeritve

 1. Skrb za zdravo okolje: uresničevanje ukrepov za čist zrak, več programov za zdravo okolje, čiščenje divjih odlagališč, boljšo politiko ločevanja odpadkov.
 2. Aktivneje bo treba reševati dolgoletne novomeške probleme oziroma izzive (knjižnica; tržnica; Narodni dom; premostitve reke; univerza in kampus; staro mestno jedro; Novi trg; obvoznice; gospodarske cone; Kandijska cesta; potniško prometno vozlišče; športni park Portoval, etc).
 3. Nujno je intenzivno opremljanje stanovanjskih okolij, da imajo prebivalci v bližini dostopne trgovine, razne storitve, vzgojo in osnovno šolstvo, rekreacijske ureditve, prometno infrastrukturo za pešačenje in kolesarjenje), da bo v ožjem bivanjskem prostoru vsem lažje in prijetneje živeti.
 4. Treba je zagotoviti gradnjo univerzalnega prostora in prednostno obravnavati potrebe praviloma deprivilegiranih skupin družbe (revni, starejši, otroci, funkcionalno ovirani ipd).
 5. Reka Krka in pritoki morajo postati del bivalnega prostora. Zagotoviti je treba razvoj rekreativnega prostora ob reki Krki in pritokih, da bo obrečni ambient postal najprivlačnejši del mesta za preživljanje prostega časa.
 6. Novo mesto mora postati središče regije:utrjevati je treba status Novega mesta kot splošnega regionalnega središča (zaposlitveno, zdravstveno, kulturno, izobraževalno, duhovno, prometno etc) – posebej z razvojem gospodarskih con, izobraževalnih in kulturnih inštitucij, uprave etc.
 7. Promet naj postane dostopen in sodoben:vzpodbujati je treba nemotorni in javni prometa v mestu in občini ter umikati tranzitni promet iz mestnega središča – gradnja pešpoti, kolesarskih poti, obvoznic, krepitev javnega prometa, ustrezno uporabiti pa je treba tudi internet.
 8. Novo mesto naj postane internetno mesto:povečati in izboljšati je treba uporabo interneta in sodobnih tehnologij pri delovanju občine in za nekatera vsakodnevna opravila prebivalcev (informiranje, nakupovanje, delo, šolanje).
 9. Življenje naj ostane (še bolj) varno:zagotavljati je treba nadalje varnego bivanje (oskrba, energija, promet, naravne nesreče, požari, hrup, kriminal etc).
 10. Občino bomo soustvarjali vsi:pri določanju razvoja občine je treba okrepiti sodelovanje s ključnimi deležniki; proračun mora deloma postati participativni – vsaj na ravni krajevnih skupnosti in za največje/najdražje občinske odločitve.
 11. Posebno pozornost je potrebno nameniti vaškim središčem.
 12. Tudi v prostoru uresničevati politiko enakopravnosti spolov: nevidno polovico narediti vidno (obeleževanje pomena žensk s poimenovanjem ulic, javno plastiko itd.).

Osrednji projekti:

 • urejanje družabno-rekreativnih območij po krajevnih skupnostih oz. naseljih (otroško in športno igrišče, piknik prostor, zunanji fitness, trim steza, družabni prostor), namenjenih igri, rekreaciji in druženju prebivalcev. Uredili bomo tudi bogato opremljeno osrednje mestno otroško igrišče s spremljevalnimi programi;
 • izgradnja kvalitetnih in opremljenih pešpoti in kolesarskih stezob glavnih mestnih prometnicah, ob reki Krki in Težki vodi ter sodelovanje z zaposlitvenimi centri pri preoblikovanju prometnih navad zaposlenih v okoljsko, ekonomsko in socialno vzdržnejše in pravičnejše;
 • razvoj obstoječih in novih proizvodnih/poslovnih območijza razvoj gospodarstva in rast kvalitetnih delovnih mest;
 • urejanje prostora ob in na reki Krki in pritokih(poti, počivališča, mostovi, rekeativne ureditve, plovba, čolnarjenje, kopanje, kampiranje etc);
 • zagotavljanje varnosti v prostoru občine (prometna, požarna, potresna, poplavna, osebna, zdravstvena, industrijske nesreče ipd) bo ena izmed pomembnejših nalog naslednjega obdobja;
 • vzpostavitev organiziranega Novega mesta na internetu, kar bo omogočilo hitrejše in lažje opravljanje nekaterih vsakodnevnih nalog posameznika in družine (storitve, nakupi, delo, informiranje);
 • sodelovanje z javnostjo, državo in sosednjimi občinamibo eden temeljnih načinov oblikovanja razvoja prostora občine (s prebivalci, strokovnjaki, gospodarstvom), uvedba participativnega proračuna (za večje naložbe) in eden izmed temeljev hitrejšega razvoja občine in regije (skupno zadovoljevanje potreb javnih inštitucij, razvoj širše pomembne infrastrukture);
 • univerzalno oblikovanje prostora občina bo sčasoma zagotovilo, da bodo vse javne ureditve primerne tudi za funkcionalno ovirane.

Mestni park

Novo mesto potrebuje mestni park, saj je eno redkih večjih mest, ki tovrstnega parka nima. Park je potrebno vzpostaviti na območju Novega trga, kjer se je odprl prostor, potem ko je bila porušena stavba nekdanje občine.

Ukrep:

 • nakup nepremične in sprejetje ustreznega prostorskega akta ter ureditev površin v mestni park

Imate predlog dodatnega ukrepa na področju prostora in varovanja okolja? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.

Promet: za zdravo in učinkovito mobilnost

Mesta in ostali subjekti, ki oblikujejo promet in prometne navade v aktualnem času, aktivno spreminjajo nekdanje trende. To so tudi ključni izzivi Mestne občine Novo mesto, ki je v razvoju aktivnih prometnih politik v izrazitem razvojnem zaostanku. Poudarjamo naslednje izzive naslednjega mandata:

 • razvoj nemotornih in javnih prometnih oblik
 • izpostavljena skrb za prometno deprivilegirane skupine družbe (invalidi, socialno ogroženi, otroci, starejši ipd)
 • oblikovanje intermodalnosti v prometu (prepletanje različnih prometnih oblik: peš + javni promet; avto + javni promet; peš + javno kolo etc);
 • umirjanje in omejevanje motornega individualnega prometa;
 • blaženje negativnih okoljskih vplivov prometa (poraba prostora, onesnaženje zraka, hrup, nesreče);
 • zmanjševanje potreb po potovanjih z avtomobili;
 • pospešeno uvajanje električnih in samovozečih vozil;
 • oblikovanje stanovanjskih in poslovnih con brez motornega prometa;
 • uvajanje izposoje vozil in različnih solastniških oblik prometnih sredstev (javna kolesa in avtomobili; car pooling, car sharing);
 • razvoj aktivnosti s pomočjo interneta (delo na domu, e-nakupi, učenje na daljavo ipd);
 • uporaba spletnih prometnih aplikacij;
 • celovito načrtovanje prometa – upoštevanje številnih vidikov in vseh prometnih načinov.

V naši občini moramo torej: zvišati delež nemotornih in javnih prometnih oblik v prometni sliki mesta in občine (razvoj pešaških in kolesarskih prometnic, promocija). Prednost je potrebno dati prometnim potrebam deprivilegiranih udeležencev (invalidi, starejši, otroci, starši z vozički) ter nemotornim in javnim prometnim oblikam (peš, kolo, avtobus, vlak). Oblikovati je potrebno učinkovit, okolju prijazen, varen in ekonomičen promet. Zmanševati je potrebno porabo časa v prometu. Omogočiti uporabo interneta kot alternative mestnim potovanjem – delo na domu, nakupovanje na domu. Učinkovito je potrebno reševati prometne črne točke: prometni zastoji, udarne jame, pluženje, avtobusna postaja. Izboljšati je potrebno povezave z drugimi mesti, posebej z mesti, povezanimi z dnevnimi delovnimi migracijami iz in v Novo mesto. Razvijati je potrebno mesto na način, da bo manj potreb po vožnjah z avtomobili (zgoščevanje, opremljanje mestnih sosesk, izboljševanje razmer za nemotorni in javni promet, internet ipd. Sodelovati je potrebno z vsemi subjekti, ki lahko vplivajo na izboljšanje prometne situacije v občini (posamezniki, civilna držba, šole, podjetja, policija, država. Sodelovati je potrebno z državo pri skrbi za razvoj državnih cest, posebej pri načrtovanju in gradnji novomeškega obvoznega sistema.

GLAVNI UKREPI V MO NOVO MESTO V OBDOBJU 2018-2022:

 • ureditev najmanj 1 kilometra novih peš in kolesarskih povezav na leto (prednostno na najbolj prometnih delih in v smislu povezovanja obstoječih peš/kolesarskih prometnic); oblikovanje peš con, con 30 km/h, con umirjenega prometa; promocija pešačenja in kolesarjenja; nameščanje opreme za pešce in kolesarje (klopi, koški, stojala, drevje ipd);
 • vzpostavitev Novega mesta na internetu – tudi s ciljem zmanjšanja dela znotrajmestnih potovanj;
 • sprotna sanacija poškodb na prometnicah, hitro in učinkovito odpravljanje prometnih črnih točk;
 • pospešen razvoj projekta novomeških obvoznic (načrtovanje, izgradnja);
 • redno spremljanje okoljskih posledic prometa (onesnaženje zraka, hrup) in ustrezno ukrepanje za sanacijo neželenih stanj;
 • izgradnja novega mosta preko reke Krke;
 • ureditev prometnih zagat ob šolah in vrtcih;
 • ureditev prometnega vozlišča (avtobusna postaja + železniška postaja + park and ride + …)
 • pomoč pri urejanju parkirnih razmer v večstanovanjskih soseskah in v mestnem središču;
 • sodelovanje z večjimi novomeškimi podjetji pri preoblikovanju prometnih navad zaposlenih;
 • sodelovanje z državo pri razvoju prometa in prometnic – (so)financiranje infrastrukture za nemotorne in javne oblike prometa; razvoj medmestnega železniškega prometa na dolenjskem kraku; razvoj državnega kolesarskega omrežja na območju Dolenjske; postopna izgradnja obvoznic in prometnega dela tretje razvojne osi. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju prometa? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Kolesarjenje in pešpoti: več kot samo rekreacija in šport

Razmere za kolesarski in peš promet v Novem mestu danes niso bistveno boljše, kot so bile desetletje ali pa celo dve nazaj. Nezadovoljive so bile tedaj in take so tudi danes. Potreben je preobrat, da bomo ujeli trende najbolj uspešnih občin v Sloveniji in Evropi. Glavna težava obstoječe kolesarske infrastrukture niti ni samo v številu kilometrov. Še večji problem je, da ni povezana v smiselno celoto – zato je tudi neuporabna. Otroci, starejši kolesarji in manj izkušeni vozniki se s kolesom raje ne vozijo, saj je taka vožnja težavna, pa tudi nevarna. Občina bo morala poskrbeti za to, da se vrzeli v kolesarski mreži zapolnijo. Prav tako ni dobra tudi infrastruktura za pešce. Pomislimo denimo na tiste, ki prihajajo iz Regrških košenic, Regrče vasi, Šmihela ali Brezja. Ceste so tu brez pločnikov. Občina je tudi brez osrednjega parka, zato so pešpoti skoraj edina možnost za sprehajanje. Težava je podobna – obstoječe pešpoti niso povezane v smiselno celoto. Za bistveno izboljšanje razmer za promet pešcev in kolesarjev v Novem mestu so že dane povsem dobre in nujne podlage. Občina je namreč že oddaljenega leta 2004 sprejela Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta. Težava je bila vedno samo v njegovi realizaciji. Marsikdo meni, da je v sedanji situaciji, ko primanjkuje sredstev, nespametno trošiti denar za »nadstandard« in bi se morali usmeriti predvsem in samo v obnovo dotrajanih cest. Vendar to ne drži. Številna poročila opozarjajo na slabo kakovost zraka v Novem mestu. Prav tako imajo družine in podjetja znatne stroške za gorivo, saj so prisiljeni uporabljati avtomobile. Premik h kolesarjenju in pešačenju je bistven tako za izboljšanje kakovosti zraka kakor tudi z drugih vidikov, ki so za stanje mesta in njegovih prebivalcev pomembni. Gre za vzpodbujanje telesnega gibanja za ohranjanje in krepitev zdravja. Gre tudi za zmanjšanje hrupa v okolju, za pravičnejšo razdelitev javnega denarja in za povečanje prometne varnosti. In, nenazadnje, sredstva iz evropskih razpisov so v naslednji finančni perspektivi usmerjena izrazito v financiranje »mehkih« oblik prometa, se pravi ravno v izgradnjo kolesarske infrastrukture in pešpoti. Zato je gradnja tovrstne infrastrukture nujnost.

Predlog ukrepov – kolesarska infrastruktura:

 • Sistematično in pospešeno v enem mandatu uresničiti na papirju začrtane rešitve glede kolesarskih stez in pešpoti. Prednostno je potrebno rešiti vse štiri vstopne bulvarje v mesto (Ljubljanska cesta, Seidlova cesta, Šmihelska cesta in Kandijska cesta).
 • Investicije v kolesarsko infrastrukturo je potrebno izvajati kakovostno.
 • Potrebno je zagotoviti sistematično odpravljanje napak na kolesarski infrastrukturi.
 • Spodbujanje javnih zavodov, da uslužbenci za prihod na delo uporabljajo kolo oziroma javni promet
 • Zagotoviti, da bodo pri možnostih parkiranja vsi občani obravnavani enakovredno. Vse javne površine v občinski rabi lahko vsi občani koristijo enakovredno, ne glede na to, da ali so zaposleni v javni upravi ali ne. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju kolesarjenje? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Mestno jedro: stičišče vseh ljudi in vseh programov

Mestno jedro je duša mesta in predstavlja križišče vseh poti, zato mu v programu namenjamo posebno pozornost. Če želimo dejansko oživitev mestnega jedra, potem mora fizično obnovo spremljati še vrsta drugih ukrepov. Ti morajo biti usmerjeni predvsem v to, da bo mestno jedro postalo, kar je že bilo: tudi stanovanjska četrt. Samo taka bo zanimiva za poslovne subjekte in obiskovalce. Ne smemo pozabiti, da je stanovanjski potencial tukaj ogromen – problem pa je seveda v tem, da je obnova starih objektov zelo zahtevna, in to ne le finančno. Fizična obnova, z drevesi ali brez, je zgolj maska. Resnično življenje se obudi z delovanjem na vseh »frontah«, z različnimi politikami, ki se medsebojno podpirajo in učinkujejo.

 • Glavni trg je potrebno v celoti zapreti za avtomobilski promet (z izjemo stanovalcev in dostave).
 • Rešitev težav s parkiranjem za krajane z gradnjo garažne hiše na območju sedanjega parkirišča pod Kapitljem in za nizom stavb na Prešernovem trgu
 • Nakup nepremičnin v mestnem jedru in preureditev le-teh v stanovanjske enote, ki bodo dane v najem
 • Pomoč pri obnovi podstrešij in stanovanj zasebnih lastnikov.
 • Subvencioniranje prenove objektov kulturne dediščine.
 • Subvencioniranje stanovanjskih najemnin.
 • Subvencioniranje obrestnih mer pri najemu kreditov za obnovo.
 • Subvencioniranje programov dejavnosti, vpeljavo služnosti na fasadah in strehah, s čimer bi občina ob soglasju lastnikov lahko prevzela del skrbi za obnovo in vzdrževanje fasad v mestnem jedru.
 • Aktivna in finančna spodbuda trgovcem in podjetnikom, da nadaljujejo z akcijo Noč nakupov. Noči nakupov bi se v sodelovanju s civilno družbo pridružile noč kulture, noč družabnih iger, noč teka, noč koles in tako bi imeli celovit program petkovih večerov skozi celotno leto. Takšne pobude ne morejo biti dolgotrajne, če temeljijo na entuziazmu in prostovoljnemu angažmaju posameznikov: treba jih je spraviti pod okrilje inštitucij ter finančno in logistično podpreti. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju oživljanje mestnega jedra? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Predšolska vzgoja: Skrb za vsakega otroka

 • Zmanjšati velikost skupin otrok v vrtcih, tako da se bo vzgojitelj lahko bolj posvetil posameznemu otroku.
 • Dodatna zaposlitev strokovnega kadra (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v oba večja zavoda) zaradi povečanih potreb po varstvu po običajnem delovnem času in zaradi nadomeščanj kratkotrajnih bolniških odsotnosti.
 • Vzpostavitev centra specialnih kadrov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih na podlagi odločb (specialni pedagogi, logopedi…).  Vsako leto je takih otrok več, strokovne delavce s tega področja pa je v slovenskem prostoru težko najti. (v Cicibanu npr. 25), normativi za zaposlene svetovalne delavce pa ostajajo enaki.
 • Zagotoviti zaposlitev strokovnega kadra po predpisani zakonodaji – vrtcem je potrebno vrniti drugega pomočnika ravnatelja.
 • Omogočiti kakovostno pomoč ranljivim skupinam otrok (priseljenci, socialno ogroženi, dolgotrajno bolni otroci …), otrokom s posebnimi potrebami že na podlagi priporočila razvojne ambulante. Zagotoviti sredstva za otroke tujce, da se izvaja program slovenskega jezika bolj kontinuirano (albansko, srbo-hrvaško). Zagotoviti pomoč vrtcem pri uvajanju otrok tujcev, otrok, ki jim slovenščina ni prvi jezik (v obliki dodatno zaposlene prevajalke, ki bi izvajala tudi tečaj slovenščine za otroke v vrtcu, saj se število tujejezičnih otrok povečuje (samo v enoti Ciciban je osem novih albansko govorečih otrok, skupaj pa beležimo letno na novo okrog 30 -35 tuje govorečih otrok.

Kratke verige za kakovostno prehrano otrok

 • Zagotoviti sredstva v proračunu za t. im. kratke verige: otroci naj bodo deležni lokalno pridelane hrane v čim večjem obsegu.

Skrb za objekte

 • Izgradnja vrtca na Otočcu
 • Izgradnja večoddelčnega vrtca na območju Grm – Žabja vas – Gotna vas ter KS Drska.
 • Letno nameniti v proračunu dovolj denarja, da bo mogoče poskrbeti za sprotno vzdrževanje stavb, namenjenih za dejavnost vrtcev. Povišati je potrebno znesek za investicije, ki je že več let enak. Obnoviti dotrajane vrtce (npr. izdelati delavnice in servisne prostore v Cicibanu …)

Financiranje

 • Poenotiti cene vrtcev za starše v novomeški občini in financiranje vrtcev po namenu.

Strategija

 • V sodelovanju z vsemi deležniki izdelati strategijo predšolske vzgoje. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju predšolske vzgoje? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Novo mesto – mesto dreves

Drevesa imajo v mestih pozitivne ekonomske, psihosocialne, ekološke in zdravstvene  učinke. V volilnih programih in v delovanju države in lokalne skupnosti so pogosto spregledana, zato mu v Solidarnosti namenjamo posebno pozornost. Drevesa so infrastruktura, ki opravlja svoje delo, tako kot ceste, kanalizacija ali električni vodi. Čistijo zrak, znižujejo temperaturo v čedalje bolj vročih poletjih ter absorbirajo ogromne količine deževnice in zmanjšujejo obremenjenost meteorne kanalizacije. Stavbe, ki so zasenčene z drevesi, porabijo 30 odstotkov manj energije. Ljudje se v družbi dreves počutimo dobro in izpopolnjeno. Strokovnjaki so izračunali, da je vsako drevo vredno 1000 evrov in da mestu letno prihrani še dodatnih 150 evrov. En evro, vložen v zasaditev in vzdrževanje drevesa, se povrne s 5,6 evrov izmerljivih koristi. Mesta z več drevesi so bolj zdrava (drevesa zmanjšujejo stres, nižajo pogostost astme in verjetnost raka), splošno počutje je boljše, občutenje kvalitete življenja višje.  Stopnja kriminala je nižja. Pametna mesta se torej odrečejo odstranitvam dreves, četudi so v napoto investiciji. Namesto poseka bolnih dreves se odločajo za zdravljenje.
Poseki dreves ob različnih infrastrukturnih posegih in odsotnost aktivne politike na tem področju je dokaz, da se občina ne zadeva dovolj pomena dreves v urbanem okolju. Šele v zadnjem obdobju, z imenovanjem posvetovalnega organa za mestna drevesa, so se stvari začele popravljati.

Predlagamo naslednje ukrepe:

 • proračunu skrbi za drevesa nameniti konkretna sredstva
 • pripraviti kvalitetno evidenco (kataster) mestnih dreves;
 • pripraviti načrt vzdrževanja mestnih dreves (od sajenja in zalivanja, do obrezovanja in odstranjevanja);
 • izbor izvajalca, ki bo poleg motorne opreme imel tudi ustrezno strokovno znanje
 • tudi na občini mora biti kader, ki ima kompetence na tem področju
 • sistematično ozelenjevanje in odrevesenje mesta in mestnih sosesk; načrtovanje zelenih površin z ustrezno izbiro drevja, izborom sadik, kvalitetnim sajenjem in primernim ter rednim vzdrževanjem. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju skrbi za mestna drevesa? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Šport za vse

 1. Poskrbeti za ukrepe, ki omogočajo šport za vse: gradnja in dobro vzdrževanje osnovne športne infrastrukture (urejene naravne steze v mestnih gozdovih in ob Krki; mestni bazen, proge za tek na smučeh, urejeno rečno kopališče, fitnesi na prostem, spodbujanje rekreacije vseh občanov), obnova skateparka.
 2. Dostopna vadba za vse. Otroci oziroma njihovi starši za vadbo v okviru športnih klubov mesečno plačujejo precej visoke vadnine. S tem denarjem se delno sofinancira tudi delovanje klubov na članski ravni. Omogočiti je potrebno dostopno uporabo športnih objektov za športnike klubov (predvsem otroke in mladino), ki imajo sedež v Novem mestu.
 3. Ohranjanje in nadgradnja obstoječih programov športa in rekreacije za vse prebivalce Mestne občine Novo mesto
 4. Uresničevanje strategije na področju športa
 5. Investicije na področju športa
 • Notranji (25 ali 50m) bazen
 • Zunanji bazen
 • Ureditev rečnega kopališča
 • Obnova skateparka na Loki
 • Nova vadbena površina v velikosti rokometnega igrišča
 • Balinšče
 • Ustrezna čolnarna, privezi na vodi za plovila, večji in manjši pomoli
 • Ureditev kolesarskih stez in pešpoti
 • Pamptrack poligoni v večjih stanovanjskih soseskah
 • Nadaljnja izgradnja športnih in atraktivnih otroških igrišč v vseh večjih primestnih krajevnih skupnostih
 • Obnova in dograditev obstoječe športne infrastrukture
 • Ureditev večnamenske poti v Ragovem logu
 • Dodatna nadkrita teniška igrišča.
 • Ureditev zunanjih »street workout« igrišč in vadbenih naprav za starejše občane. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju športa? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Skrb za mesto, prijazno prebivalcem in humano do živali

A. Urejena občina, prijazna ljudem in živalim

 1. Namestitev in vzdrževanja koškov za pasje iztrebke.
 2. Akcije ozaveščanja lastnikov psov o pomenu pobiraje pasjih iztrebkov.
 3. Ureditev manjšega ograjenega parka, namenjenega igri psov.

B. Ukrepi za boj proti mučenju 

 1. Vzpostavitev sodelovanje med redarsko službo in veterinarsko inšpekcijo v boju proti mučenju živali.
 2. Dodatno financiranje zavetišč za sprejem večjega števila psov in mačk ter bolj humano skrb za njih.
 3. Akcija ozaveščanja prebivalstva za zmanjšanje števila zapuščenih živali

C: Ukrepi za zmanjšanje števila prostoživečih mačk

 1. Akcije ozaveščanja prebivalstva o pomenu kastracije in sterilizacije ljubljenškov.
 2. Akcije ozaveščanja prebivalstva o nevarnosti hrajenja prostoživečih mačk in pomenu kastracije in sterilizacije le-teh.
 3. Projekt popisa prostoživečih mačk ter zagotovitev sredstev za njihovo sterilizacijo in kastracijo.
 4. Ob strogih pogojih in pravilih zagotovitev subvencij za socialno ogrožene družine, katerih ljubljenčke je potrebno sterilizirati ali kastrirati.

D.: Investicije v prostoru.

 • Ureditev parkov za pse v vseh večjih novomeških soseskah.

Več o stališčih Solidarnosti Novo mesto na področju pravic živali

V obliki vprašanj in odgovorov smo pripravili naša stališča do pomena živalskih pravic.

Vprašanje: Znano je, da je brezdomnih psov in muc vse več, zavetišča so prepolna, za delovanje zavetišč pa občine namenjajo veliko davkoplačevalskega denarja. Na kakšen način boste kot župan poskrbeli, da bo zapuščenih živali manj?

Odgovor Solidarnosti Novo mesto: Občinam zakonodaja nalaga financiranje oskrbe v zavetiščih. Zavetišča z občinami ne delajo po vnaprej pripravljenem protokolu, temveč se z vsako dogovarjajo posebej, velikokrat to poteka prek naročilnic. Lastniki zavetišč so pri gradnji in vzdrževanju objektov in za skrb za živali po pretečenem 30-dnevnem roku prepuščeni sami sebi. Imeli bomo več posluha za dodatno financiranje in pomoč zavetiščem, da bodo zmožna sprejeti večje število psov in mačk v ter da bo za živali dobro poskrbljeno.

Za zmanjšanje števila zapuščenih živali je potrebna večja odgovornost in ozaveščenost celotne skupnosti in posameznikov. V ta namen bomo v Solidarnosti Novo mesto, v občinskem svetu in sam kot župan spodbujal dogodke in akcije, ki bi ljudi poučile o odgovornem ravnanju, o pravilnih načinih oskrbe in pristopa ob najdbi zapuščene živali. Potrebna bodo predavanja o pravilni skrbi za hišne ljubljenčke, ljudi je treba seznaniti z zakonom o zaščiti živali in pravilnikom o zaščiti hišnih živali, k sočutju do vseh živih bitji pa je potrebno spodbuditi tudi otroke – v ta namen bi organizirali prireditve in/ali predavanja zanje, tako na osnovnih kot srednjih šolah. To je vsekakor dolgoročen projekt.

Ljudi in lastnike psov in mačk je prav tako potrebno ozavestiti o pomenu sterlizacije in kastracije ljubljenčkov.

Prav tako je potrebno ozavestiti ljudi, da (samo) hranjenje prostoživečih mačk problem zapuščenih živali le še potenciramo. Edina humana in uspešna strategija na področju prostoživečih mačk je sterilizacija in kastracija ter označitev teh živali. Spodbudili bomo akcije med prebivalstvom, s katerim bomo popisali prostoživeče mačke ter zagotovili sredstva za njihov odlov, sterlizacijo in vrnitev nazaj v okolje.

Ali bi kot izvoljeni predstavnik v občinskem svetu premislili o pomoči socialno ogroženim lastnikom živali pri kritju stroškov sterilizacij/kastracij mačk in nujna zdravljenja psov in mačk?

Vsak posameznik se mora zavedati, da sta pes oziroma mačka velika odgovornost, ki poleg hrane in vode potrebujeta tudi varnost in zagotovilo, da lahko tudi ob (hujši) poškodbi plačamo račun, plačamo redna cepljenja, žival trikrat letno tretiramo proti notranjim in zunanjim zajedavcem, še prej pa čipiramo in steriliziramo/kastriramo Nedvomno bi bilo o skladu za socialno ogrožene lastnike živali vredno premisliti, vendar bi bilo potrebno določiti stroga pravila pri dodeljevanju te pomoči. V kolikor bi šlo za osebe, ki imajo žival že dlje časa in je čipirana, ter ima urejene pogoje za bivanje (primeren pesjak, uta, privez v kolikor žival biva zunaj), bi jim pomoč odobrili – delno ali v celoti. Zavedati se je potrebno, da je žival velika odgovornost in prelaganje le te na druge ljudi in institucije (društva, zavetišča, občino) ni rešitev.

Kaj bi naredili oz. ali načrtujete aktivnosti za izboljšanje osveščenosti ljudi o problematiki zapuščenih/brezdomnih živali?

Spodbujali bi boljšo in pogostejšo komunikacijo z izbranim zavetiščem, s pomočjo lokalnega in okoliških društev za zaščito živali bi organizirali dobrodelne dogodke za zbiranje denarne/materialne pomoči za brezdomne živali, spodbujal bi aktivnosti za izobraževanje otrok in mladine na šolah, organizacijo predavanj o pravilni skrbi za živali, premislil bi tudi o projektu sterilizacij in kastracij (enkrat letno za vse lastnike živali – delno financiranje posegov na preko razpisa izbrani veterinarski postaji), ustanovitev sklada za socialno ogrožene lastnike živali. Potrebna pa bi bila tudi večja medijska pozornost za mačjo in pasjo problematiko ter sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, da bi tudi te organizirale predavanja in spodbujale ljudi k odgovornemu lastništvu, saj je v vaškem okolju nesteriliziranih/nekastriranih ter nečipiranih psov in mačk več kot v urbanem okolju.

V primeru, da boste izvoljeni, ali in kdaj ter kje predvidevate ureditev varno ograjenega pasjega igrišča oz. pasjega parka v MO Novo mesto, po vzoru nekaterih drugih občin?

Novo mesto ima relativno veliko možnosti za sprehajanje psov (na povodcu seveda) v naravnem okolju. Ima pa zgolj eno ograjeno pasje igrišča, zelo oddaljeno od spalnih sosesk, kar je seveda za pse, ki potrebujejo igro z drugimi psi, hendikep. Zato bomo v Solidarnosti Novo mesto v občinskem svetu sprožili pobudo za iskanje primerne lokacije za pasji park oziroma igrišče v vsaki večji novomeški soseski. Poleg tega je vsekakor potrebno urediti tudi smetnjake za pasje iztrebke, ki jih je v Novem mestu premalo in so slabo vzdrževani ter ponavadi brez razgradljivih vrečk.

Ali podpirate obvezno čipiranje mačk in uvedbo centralnega registra mačk po vzoru centralnega registra psov kot ukrep za nadzor nad ravnanjem z mačkami in nadzor nad mačjo populacijo in zakaj da oz. zakaj ne?

Da, podpiramo. Prepričani smo, da bi z uvedbo obveznega nadzora nad mačjo populacijo in spodbujanjem ljudi, da čipirajo svoje mačke, upadlo tudi število zavrženih mladičev. Občine za zapuščene živali v zavetiščih plačujejo po principu eno mesto (boks) na 800 registriranih živali (psov), zatorej je nujno potrebno, da se registrira tudi mačke in se tistim, ki se znajdejo na cesti brez lastnika, zagotovi primerna namestitev – ta zdaj v večini občin sploh ni obvezna, ker je registriranih mačk v Sloveniji premalo. S čipiranjem bi spodbudili tudi k večji odgovornosti in obveznemu cepljenju proti kužnim boleznim, ter s tem zagotovili večji nadzor nad širjenjem bolezni med mačkami.

Ali poznate idejo, ki so jo uvedli v nekaterih tujih mestih, da na ekoloških otokih ljudje v zameno za eno plastenko dobijo eno pločevinko hrane za brezdomne pse ali mačke? Kaj menite o uvedbi takega ekološkega otoka v MO Novo mesto, ki poskrbi za dve pereči vprašanji naenkrat – skrb za okolje in hranjenje nikogaršnjih živali?

Projekt oziroma izum turškega podjetja Pugedon, ki je na ulice Istanbula postavilo omenjene avtomate, ki v zameno za plastenko v posodico natrosijo hrano, je smiseln v mestih, ki se spopadajo z enormnim številom potepuških psov. Samo omenjeni Istanbul jih ima 150.000, v Sloveniji pa je problem potepuških psov neprimerljivo manjši. Pri nas je največja težava v zapuščenih lastniških psih in zavrženih pasjih mladičih, ki pa kmalu najdejo vsaj začasne domove ali namestitev v zavetišču. Je pa druga zgodba z mačkami. Vendar bi bila tudi zanje boljša rešitev zbiranje plastenk, zamaškov, ki bi se jih potem unovčilo za nakup hrane. Za rešitev mačje problematike bi bila potrebna sterilizacija in kastracija znanih kolonij prostoživečih mačk in postavitev zatočišč iz recikliranih materialov na lokacijah, kjer se te mačke zadržujejo.

 Ali bi podprli idejo, da bi redarska služba tudi preverjala prijave mučenja živali na območju občine?

Za nadzor nad mučenjem so pristojni na veterinarski inšpekciji. V Solidarnosti Novo mesto se zavzemamo za to, da se bo med veterinarsko inšpekcijo in mestnim redarstvom vzpostavilo  sodelovanje, tudi v smeri, ki jo predlagate v vašem vprašanju ali pa na kakršen koli drug način, ki bo pripeljal k zmanjšanju mučenja živali oz. nemarnega ravnanja z živalmi. Ne glede na to, da je seveda inšpektorjev in redarjev premalo, se lahko z dobrim in koordiniranim delom dosežejo zastavljeni cilji. Če je potrebno se lahko delo pooblastil podeli tudi redarskim službam. Prvi takojšen ukrep, za katerega ne bi imeli nobenih stroškov, bi lahko bil v tem, da mestno redarstvo, ki v Novem mestu v glavnem skrbi za nadzor nad mirujočim prometom če opazi žival, ki je v pomladnem ali poletnem času zaprta v avtomobilu, izvede postopek zapisa registrske številke in fotografiranje, lastniku pusti obvestilo o malomarnem ravnanju, osebne podatke pridobljene v postopku pa bi skupaj s fotografijami redarska služba posredovala veterinarski inšpekciji. (Imate predlog dodatnega ukrepa na področju varstva pravic živali? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Kultura dialoga in vključevanja

V političnem prostoru Mestne občine Novo mesto politična kultura ni na dovolj visoki ravni. Dialoga znotraj različnih političnih opcij je premalo. Namesto moči argumenta velikokrat prevlada argument moči. Vodstvo občinske uprave je preveč spolitizirano in navijaško v razmerju do različnih političnih opcij. Drugače misleči so s strani oblasti deležni groženj s tožbami, prihaja do pritiskov na družinske člane, na družbenih omrežjih se izvaja cenzura. Krepi se avtoritaren način vladanja. Zaskrbljujoča je tudi čedalje bolj odsotna možnost kritike uradnih stališč v okviru medijskega prostora. Prihaja do laži in manipulacij v imenu višjega cilja.

V Solidarnosti Novo mesto si bomo prizadevali za kulturo dialoga, vključevanja in spodbujali argumentirano razpravo. V primeru nesprejemljivih, nedemokratičnih in svobodi izražanja škodljivih praks bomo na to dosledno opozarjali in proti temu protestirali. (Imate predlog dodatnega ukrepa na kulture dialoga in vključevanja? Posredujte na e-naslov uros.lubej@cuvar.si.)

Vabilo k sodelovanju

Program Solidarnosti Novo mesto je nastal v sodelovanju s strokovno in drugo javnostjo. Je odprt dokument. K njegovi dopolniti na podlagi temeljne vizije so vabljene vse prebivalke in prebivalci Mestne občine Novo mesto. Predloge posredujte na e-naslov uros.lubej@solidatnost.si

NOVO MESTO LJUDEM. 2018-2022