Nosilci liste Solidarnost Novo mesto za Občinski svet Mestne občine Novo mesto

Naše kandidate/-tke smo prosili, da se predstavijo. 18. novembra lahko za njih glasujete tako, da obkrožite Solidarnost (številka 16), v za to predviden prostor pa vpišete zaporedno številko kandidata/-tke.

1. Uroš Lubej

Rojen sem leta 1975 v Novem mestu, doštudiral sem v Ljubljani. Z družino živim v novomeškem mestnem jedru. Zaposlen sem kot profesor na Gimnaziji Novo mesto. Dobro desetletje sem deloval kot novinar in odgovorni urednik revije Park in pozneje portala Novomeški Čuvar. Pri svojem delu sem se prednostno ukvarjal s preiskovanjem delovanja lokalne politične elite. Sodeloval sem tudi z Anton Podbevšek Teatrom, Založbo Goga, Društvom novomeških študentov in revijo Rast, predvsem pri projektih, povezanih z oživljanjem novomeškega kulturnega življenja.

Pred štirimi leti sem bil prvič izvoljen za občinskega svetnika. Bil sem med najbolj aktivnimi svetniki, s številnimi vloženimi pobudami, med katerimi so se mnoge tudi uresničile. Ker menim, da je prav, da na tej poti v dobro prebivalcev naše občine delujem še naprej, sem se odločil, da ponovno kandidiram na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra. Kandidiram na listi Solidarnosti Novo mesto, saj nas družijo skupne vrednote, kot so transparentnost, trajnostni razvoj, vključevanje vseh ljudi v delo za skupno dobro ter pravičnost in solidarnost. To pa so vrednote, ki so nujno potrebe za dobrobit naše lokalne skupnosti.

2. Maja Žunič Fabjančič

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana komunikologinja, zaposlena na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, sicer pa že vse življenje aktivna državljanka in prostovoljka. Kot koordinatorka in vodja evropskih in drugih projektov si že več kot desetletje prizadevam za bolj kakovostne pogoje za življenje občanov, in sicer s pomočjo vpeljevanja sistemskih rešitev. Sodelovanje pri projektih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni mi je dalo številna znanja in veščine, predvsem pa uvid v priložnosti in prednosti prenosa dobrih praks v našo lokalno skupnost. Kot nevladnica imam dober pregled nad rešitvami, ki jih ponujajo javni, zasebni in nevladni sektor, in vidim načine, kako jih povezati. Verjamem, da lahko s povezovanjem že obstoječih lokalnih storitev in virov tudi brez večjih finančnih vložkov neposredno zadovoljimo potrebe različnih ranljivih skupin prebivalstva, kot so mladi, starejši, invalidi, socialno izključeni in drugi. Poznam tudi mehanizme vključevanja javnosti v odločanje in oblikovanje rešitev.

Pomembno se mi zdi presegati politične delitve, delovati povezovalno in podpreti tiste rešitve, ki bodo izboljšale življenje Novomeščankam in Novomeščanom. Kot nečlanica stranke se Solidarnosti zahvaljujem za priložnost kandidature v občinski svet. Zavzemala se bom za povezovanje vseh tistih, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanovanjskih, izobraževalnih in zaposlitvenih politik za mlade.

Povezati je treba tudi tiste, ki lahko vzpostavijo javne prostore za kakovostno preživljanje prostega časa, kolesarsko in drugo infrastrukturo ter druge oblike trajnostne mobilnosti na občinski in medobčinski ravni. Vzpostaviti je potrebno zanimive programe, ki bodo oživili mestno jedro po prenovi in hkrati urediti in nadgraditi uporabnost zelenih površin območja reke Krke in mestnih parkov. Le s solidarnostjo, odpiranjem enakih možnosti za vse, s strokovnim delom in z večjo vključenostjo prebivalstva lahko naredimo to mesto še prijetnejše za bivanje.

3. Mitja Sadek

Rojen sem bil leta 1976 v Novem mestu, kjer sem obiskoval bršljinsko osnovno šolo ter maturiral na Gimnaziji Novo mesto. Po izobrazbi sem magister zgodovinskih znanosti ter profesor latinščine. Svoje prve zaposlitve sem našel v različnih slovenskih gimnazijah, kjer sem poučeval latinščino in zgodovino. Kasneje sem se ustalil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, v katerem že nekaj let opravljam vodstvene funkcije. V letih 2017 in 2018 sem opravljal funkcijo mestnega svetnika v občinskem svetu MO Novo mesto in sicer v svetniški skupini Solidarnost. Za novomeško revijo Park sem dlje časa pisal družbeno-kritične kolumne ter objavljal poljudne prispevke o lokalni zgodovini.

Na listi Solidarnosti sem kandidiral že v prejšnjem mandatu. Glede ponovne kandidature nisem imel nobenih pomislekov, saj verjamem, da se mora čim več državljanov politično angažirati in na ta način sodelovati pri upravljanju skupnega javnega dobra. Prepričan sem, da lahko le s konkretno akcijo premikamo stvari naprej in na bolje v smeri višje kvalitete življenja za vse. Kritika sama po sebi, četudi je dobronamerna in utemeljena, žal ne zadostuje, če hočemo uresničiti dobre ideje in popraviti napake. Odločitev za ponovno kandidaturo je bila zelo lahka, saj sodelujem z ljudmi, ki jim zaupam in s katerimi me družijo sorodna prepričanja.

4. Simona Lešnjak

Rojena leta 1982 v Novem mestu, po rodu Šentjernejčanka. Po končani srednji ekonomski šoli sem nadaljevala študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem diplomirala iz filozofije in zgodovine. Zaposlena sem na Osnovni šoli Drska.

V Novem mestu sem se ustalila, ker je veljalo za odprto in napredno mesto. Danes z žalostjo ugotavljam, da temu ni tako. Ljudje se umikajo iz javnega življenja in zapirajo vase, mladina navkljub gospodarski rasti in močni industriji zapušča mesto, saj zanje s strani starejših ni pravega posluha. Mesto potrebuje nov mladinski center s kvalitetnim zabavnim kot tudi izobraževalnim programom. Tako bodo imeli mladi možnost kvalitetnejšega preživljanja prostega časa in razvijanja svojih potencialov. Pri mladini lahko prek različnih delavnic in druženj krepimo občutek za sočloveka, živali in naravo, ozaveščamo o nevarnostih potrošniškega načina življenja ter jih vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja (samooskrba z urbanimi vrtički, lokalna hrana, nakupovanje brez plastičnih vrečk, »zero waste«,  izmenjava oblačil, reciklaža koles …).

Na vodilnih mestih potrebujemo ljudi, ki bodo vodili transparentno politiko in dali priložnost mladim s svežimi idejami. Prav je, da so slišani in vključeni, saj bodo le tako postali odgovorni in aktivni člani lokalne skupnosti. Mladi imajo sveže ideje in zagon, starejši izkušnje in modrost. S skupnimi akcijami lahko obudimo naše zaspano mesto, ki lahko znova postane prijazno ljudem od blizu in daleč.

5. Matjaž Štih

Celo življenje sem Novomeščan. Po poklicu sem profesor sociologije in zgodovine. Svoj poklic z veseljem opravljam na splošni Gimnaziji v Novem mestu. Nekaj let sem bil tudi samostojni podjetnik. Ker imam licenco turističnega vodnike, sem se ukvarjal predvsem s turističnim vodenjem.

Za kandidaturo na listi Solidarnosti sem se odločil, ker me je prepričala politika, pobude in ideje, ki jih je v preteklem mandatu zastopala Solidarnost. Odločno podpiram predlog o participatornem proračunu. V krajevnih skupnostih ljudje najbolje razpoznavajo svoje potrebe. Čim več odločitev je potrebno sprejemati na tem nivoju. Verjamem, da je tako odločanje najbližje ideji iz antične Grčije o neposredni demokraciji. Za uspešno delovanje krajevnih skupnosti se mora bistveno povečati delež, ki je v mestnem proračunu namenjen za njihovo delovanje. Predlagam, da se sredstva, za krajevne skupnosti, povečajo za 100 odstotkov.

Podpiram tudi idejo Solidarnosti o internetnem portalu www.predlagaj-nm.si. Preko tega bi se prebivalke in prebivalci lahko neposredno obračali na občinsko upravo, ki mora, v prvi vrsti, biti servis meščankam in meščanom.

Predlagam tudi, da izdelamo strategijo o promoviranju, oblikovanju in delovanju Novega mesta kot zgodovinskega mesta. Nobeno mesto v Sloveniji nima zgodovine, ki sega vse v staro železno dobo. Imamo tudi prvi narodni dom na Slovenskem in najstarejšo Gimnazijo z neprekinjenim delovanjem na Slovenskem. V tem kontekstu predlagam ureditev arheološkega parka na Marofu in postavitev spomenika ustanovitelju Novega mesta vojvodi Rudolfu IV.

6. Marjanca Kočevar

Marjanca Kočevar, rojena v Metliki, že 35 let živi v Novem mestu, kjer je delala v Študijski knjižnici Mirana Jarca in poučevala v osnovni šoli. Poleg tega je že ves čas, v vsakokratnem delovnem okolju, aktivno predana kulturi. Napisala je sedem knjig poezije, bila v raznih uredništvih literarnih revij, delovala v republiških odborih in svetih za kulturo, njene pesmi so objavljene v več domačih in tujih antologijah, zastopana je tudi v leksikonu Osebnosti, kjer je omenjena med okoli 12.000 najpomembnejšimi Slovenci vseh časov. Prireja Salone poezije, na katerih je sodelovalo okoli 300 umetnikov iz domovine in tujine, iz njih je izšlo kar nekaj mladih slovenskih umetnikov. Po vsej Sloveniji vodi pesniške delavnice, za svoje delo je dobila veliko priznanj in odličij ter visoko Trdinovo nagrado. S svojo poezijo in glasno in pogumno zastavljeno besedo je sodelovanja tudi na več demonstracijah in gibanjih za pozitivne spremembe, že kot študentka pa tudi ob slovenskem osamosvajanju. Zmeraj sta ji bili pomembna resnica in pravica ter skrb za človeka, zato aktivno sodeluje tudi v slovenskem Amnesty International.

Je dolgoletna članica Društva slovenskih pisateljev in Društva Novo mesto. Izkazala se je tudi pri humanitarnem delu, za kar je dobila državno priznanje Ministrstva za delo in družino.

»K Solidarnosti Novo mesto sem se pridružila zaradi programa, saj si želim sprememb, tako v samem Novem mestu kot bližnji okolici. Z vsem srcem sem podpirala vstajniška gibanja v občinskem in državnem merilu. Podpiram prof. Uroša Lubeja, mladega človeka z vizijo, za katerega verjamem, da bo v naše mesto vložil vse svoje ideje, znanje in moči in da ga bo pri tem vodila želja po pravičnost in enakih možnostih prav za vse občane, da bo zaživelo tako, kot si vsi želimo, seveda tudi na kulturnem področju, kjer lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami aktivno sodelujem tudi sama.«

7. Ivo Moravec

Rojen sem leta 1951 v Novem mestu. Imam status pooblaščenega arhitekta. Moje področje dela je projektiranje in nadzor izvedbe del. S stanjem, kakršno je bilo v naši občini, že dolgo nisem zadovoljen, zato sem se odločil aktivno vključiti v lokalno politično dogajanje. Sem za to, da se odpravi korupcija, klientelizem, nepotizem in da se skupaj z občani načrtuje in soustvarja delo in razvoj občine. Zato moje ime na listi stranke Solidarnost: da skupaj z njo in njenimi somišljeniki naredimo korake v novo smer – za novo Novo mesto in vse kraje v občini.

8. Vlasta Stokanovič

Rojena sem leta 1950 na Ptuju, po končani gimnaziji in prvi stopnji na FF v Ljubljani  sem se leta 1971 zaposlila v Novem mestu in delala kot vzgojiteljica v dijaškem domu, poučevala nemški in srbskohrvatski  jezik in bila šolska knjižničarka v OŠ Center, še prej na OŠ Grm. Po upokojitvi sem bila prostovoljka na RIC-u v NM, vodila sem začetniške tečaje nemščine za odrasle, zdaj sem aktivna v DU NM in v VDC NM sem sprehajalka za njihove varovance.

Zakaj sem se odločila, da bom na listi Solidarnost za občinski svet? Odkar spremljam program in delo Solidarnosti Novo mesto, opažam, da skrbijo za kvalitetno življenje vseh občank in občanov našega mesta, starejših, mlajših in otrok. Vrednote te stranke so dobra obveščenost, preglednost, poštenost in pravičnost in potem realizacija načrtovanega. Solidarnost s svojim delovanjem žlahtni družbeno-politični prostor na Dolenjskem in tudi širše.

9. Ema Butara

Rojena sem v Novem mestu, leta 1997. Šolala sem se v Gimnaziji Novo mesto, kjer sem začela odraščati, razmišljati s svojo glavo. V 2. letniku sem začela pisati pri šolskem glasilu Stezice in se vse bolj aktivno ukvarjati s tematikami, ki so me zanimale. Ustvarila sem si svoja stališča glede sveta, naše države, pravičnosti in nepravičnosti, enakopravnosti in medsebojnih odnosov. Leta 2015 sem sodelovala pri kampanji Čas je ZA. Leto kasneje sem maturirala in se vpisala na Fakulteto za računalništvo in informatiko, vendar sem kmalu ugotovila, da sem pri izbiri naredila napako, in se izpisala. Trenutno sem zaposlena kot pomočnica poslovodje v Eurospinu.

Opazila sem, da je v družbi zakoreninjena misel, da smo mladi leni, pasivni in nezainteresirani za kakršno koli vključevanje v politične zadeve. Meni pa ni vseeno in sem mnenja, da smo ravno mladi tisti, ki bomo živeli tukaj čez 20, 30 let in imamo lahko zelo velik vpliv na to v kakšnem svetu želimo živeti. Moj dedek vedno pravi: »Naša dolžnost je, da gremo vsaj na volitve. Tako se lahko vsaj pritožuješ čez stanje v državi. Če nisi naredil čisto ničesar, bodi raje tiho.« Želim si, da bi res izkoristili vse potenciale, ki jih imamo, saj mislim, da bi lahko postali zelo uspešna občina. Sama se bom vedno po svojih močeh zavzemala za naša stališča, za boljši jutri, za enakopravnost, pravičnost in enake možnosti vseh ljudi. Ravno zato bom – s svojim imenom na listi – podprla Solidarnost.

10. Matija Škof

Sem Novomeščan, rojen leta 1976. Po izobrazbi sem profesor defektologije, vendar sem se takoj po zaključku študija spustil v podjetniške vode. Sprva v modno industrijo, kasneje pa smo trije partnerji odprli podjetje E-laborat, analitično – svetovalno podjetje za digitalizacijo poslovanja. V okviru podjetja že več kot deset let organiziramo Akademijo za poslovni internet – NETFORK, osrednji slovenski izobraževalni program za menedžerje za digitalno poslovanje. Vodim tudi največje slovensko tekmovanje za digitalne projekte WEBSI Spletni prvaki.

Bil sem tabornik, kar ostaneš za vedno. Pojem v Mešanem pevskem zboru Pomlad in moški skupini Deci. Moja strast in dopolnilna dejavnosti je bila vedno organizacija dogodkov. Tako smo organizirali številne koncerte na Vrtu San Sebastian, v Športni dvorani Marof, koncerte Na trgu, koncerte na splavu na reki Krki ter bili pobudniki in organizatorji največjega novomeškega dogodka Skoki v Krko.

Kot večina Novomeščanov sem tudi sam navdušen nad našim mestom in mu želim lepo prihodnost. Zadnja štiri leta sem deloval kot predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center, z ekipo pa v svet KS Center kandidiramo tudi tokrat. Preko delovanja v svetu KS Center sem potešil svojo željo in potrebe po aktivnem delovanju pri razvoju Novega mesta. Realizirali smo precej projektov, ki so jih krajani lepo sprejeli.

Hvaležen sem, da sem s strani Solidarnosti dobil možnost, da lahko v občinski svet MONM kandidiram kot nečlan te stranke. S svojim glasom izražam tudi bližino vrednotam Solidarnosti. Na listi pa kandidiram s ciljem biti izvoljen za svetnika in tako svoj vpliv razvoj Novega mesta postaviti stopničko više.