manifest (2014)

Mestna občina Novo mesto je od osamosvojitve naprej v primežu škodljivih političnih omrežij. Vodstva občine niso sledila skupnim interesom vseh občank in občanov, ampak so delovala za koristi posameznikov in ozkih interesnih skupin. V to delovanje so bila v preteklih mandatih vpletene lokalne izpostave političnih strank in nestrankarske skupine, ne glede na barvo. Maske so bile različne, a za vsemi se je skrivalo politično delovanje, močno podvrženo politični korupciji, klientelizmu in nepotizmu.

Mestno občino Novo mesto vodijo brez strategije in brez vizije. Namesto da bi Novo mesto in novomeško podeželje izkoristilo svoje človeške, gospodarske, kulturne in naravne potenciale, smo bili priča številnim propadlim investicijam, napol začetim projektom, sumljivim poslom. Samo v zadnjem mandatu smo bili deležni propadlega projekta gradnje dvorane Portoval, obljubljene in nerealizirane vzhodne tribune atletskega stadiona, napovedane in neuresničene obnove mestne tržnice in nerazumno visokih najemnin za delovanje občinskih javnih zavodov. Pri vseh teh poslih služijo samo posamezniki. Nam, občankam in občanom, pa ostaja prazna občinska blagajna, propadajoče mestno jedro, pomanjkljiva športna in rekreativna infrastruktura ter vrtci in šole, ki čakajo na prepotrebno obnovo.

Mestno občino Novo mesto zaznamuje tudi desetletje politične korupcije, klientelizma in nepotizma na področju kadrovanja. Najodgovornejše funkcije so bile nedostopne tistim, ki z obstoječimi oblastmi in političnimi skupinami niso bili bodisi v političnih bodisi v sorodstvenih povezavah. Namesto da bi priložnost dobili strokovnjaki, so bili občina, njeni zavodi ter podjetja v občinski lasti plen novomeške hobotnice. Kadrovski potencial novomeške občine je bil tako v dobršni meri neizkoriščen. Seveda je zaradi tega trpel tudi napredek dolenjske metropole in podeželja.

Odločitve v Mestni občini Novo mesto so bili pogostokrat sprejete v ozkih političnih krogih brez sodelovanja z javnostjo in pogostokrat kljub nasprotovanju občank in občanov. Vključenost krajanov v procese odločanja ni bila zadostna. Demokracija se je zgodila enkrat na štiri leta, na podlagi skromnih medijskih poročanj in brez informacij o tem, kako občinska oblast v resnici deluje.

Novomeška občina potrebuje temeljite spremembe. Potrebuje politično silo, ki bo predstavljala skupne interese občank in občanov, politično silo, ki bo čuvar Novega mesta in novomeške občine. Zato smo se posameznice in posamezniki, ki že dolgo časa delujemo v civilni sferi, odločili, da vstopimo v Solidarnost Novo mesto in da nastopimo na letošnjih volitvah v občinski svet ter dejavno vplivamo na to, da občinska politika začne delovati pošteno, moralno in v korist vseh nas, občank in občanov. Odločili smo se, da oblikujemo listo za občinski svet, na kateri sodelujemo ljudje, ki v dosedanje zgrešene politične odločitve in omrežja nismo vpleteni. V politiko gremo za to, da občino vrnemo tistim, ki jim pripada – in to smo občanke in občani Novega mesta in podeželja.

V občinskem svetu bomo zahtevali večji vpliv javnosti in več ljudskega soodločanja. Zahtevali bomo več nadzora občank in občanov nad delovanjem župana, občinske uprave, javnih zavodov in podjetij v občinski lasti. Delovanje občinske sfere mora postati popolnoma transparentno. Potrebujemo temeljit obračun s politično korupcijo, klientelizmom in nepotizmom. Zagotoviti je potrebno, da bodo na najodgovornejše strokovne položaje prihajali strokovnjaki in ne politično lojalni kadri. Razčistili bomo afere iz preteklosti in naredili temeljito revizijo političnega kadrovanja v zadnjih mandatih. Skupaj s civilno javnostjo, skupaj z občankami in občani bomo sodelovali pri oblikovanju dolgoročne vizije in strategije Mestne občine Novo mesto.

Zavzemamo se:

 • Več soodločanja ljudi pri upravljanju občine.
 • Strokovnost pri upravljanju z občino, javnimi zavodi in javnimi podjetji.
 • Ukrepanje proti politični korupciji, klientelizmu in nepotizmu in za popolno transparentnost poslovanja.
 • Oblikovanje vizije in strategije, ki bo iz Novega mesta in podeželja naredila občino, ki bo gospodarsko, kulturno, turistično središče ter občino, usmerjeno v trajnostni razvoj in samooskrbo.

Glavni ukrepi za mandatno obdobje 2014 – 2018

 1. Povečali bomo transparentnost poslovanja župana, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in podjetij v občinski lasti z vpeljavo Občinskega supervizorja. Na njem bomo objavili vse pogodbe, ki jih bodo sklenili omenjeni subjekti. S tem ukrepom se omogoča demokratični nadzor javnosti nad delovanjem občine in javnih zavodov ter podjetij. Bistveno se tudi znižajo tveganja za korupcijo in klientelizem.
 2. Zagotovili bomo kadrovanje, ki bo odporno na klientelizem in politično korupcijo. To bomo storili s povečanjem vpliva zaposlenih in/ali javnosti na imenovanje odgovornih oseb na izvršilnih funkcijah ter z aktivnim oglaševanjem javnih razpisov na najodgovornejše položaje. Zaposleni v občinskih zavodih in podjetjih ter zainteresirana javnost morajo pridobiti večji vpliv v svetih in nadzornih odborih, občinski sveti bodo ohranili soglasje. S tem ukrepom dosežemo: 1. Večjo strokovnost. 2. V največji možni meri izkoristimo kadrovske potenciale, ki jih ima skupnost. 3. Preprečimo politično korupcijo, klientelizem in nepotizem, značilne za dosedanje kadrovanje.
 3. Povečali bomo vpliva občank in občanov z vpeljavo ljudskega (participatornega) proračuna. O tem, kam bo šel naš denar, bomo odločali občanke in občani sami, na vsakoletnih zborih občanov. Občanke in občani bodo dobili možnost, da sami predlagajo, katere so nujne investicije, npr. obnova vrtca, gradnja otroškega igrišča ali popravilo ceste. Strokovne službe jim bodo v pomoč pri ovrednotenju predlogov. Predlogi se bodo zbirali skozi celotno leto. Enkrat letno pa bomo vsi skupaj z glasovanjem odločili, kateri projekti bodo izvedeni. S tem dosežemo predvsem dvoje: 1. Občina se loteva projektov, ki ustrezajo potrebam prebivalstva. 2. Bistveno se zmanjša korupcija, saj projekti, ki so narejeni zaradi privatnih interesov, ne bodo več dobivali podpore širše javnosti.
 4. Zavzemamo se za vpeljavo ljudske nezaupnice. Solidarnost Novo mesto se bo zavzemala, da se v slovensko zakonodajo vpelje možnost odpoklica političnih funkcionarjev, županov in občinskih svetnikov, ki so izgubili zaupanje občank in občanov.
 5. Razčistili bomo nepojasnjene afere iz preteklosti. Ugotovili bomo, kdo je odgovoren za propad projektov Športna dvorana Portoval, vzhodne tribune atletskega štadiona, novomeške tržnice, najemnine za RIC Novo mesto in druge nerazčiščene afere. Preverili bomo tudi sklenjene koncesije. S tem ukrepom ugotovimo odgovornost za propadle projekte v preteklosti. Poleg tega je tovrstna preiskava potrebna kot jasno opozorilo nosilcem odločanja, da grehi iz preteklosti ne bodo ostali neopaženi.
 6. Naredili bomo temeljito revizijo spornih kadrovanj na vodilna delovna mesta v zadnjih mandatih. S tem ukrepom se razgalijo sporne prakse, značilne za pretekle mandate in postavijo temelji za novo prakso kadrovanja v tem mandatu.
 7. Zavzeli se bomo, da bomo v dialogu med politiko, občinsko upravo, zainteresirano civilno javnostjo in občani sprejeta Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto. Vsakokratni proračun se bo moral zelo zavezujoče držati sprejete vizije in strategije. S tem ukrepom bomo dosegli, da se bo občina odločala za projekte, ki so del dolgoročnega premisleka lokalne skupnosti.
Izberimo spremembe!

Solidarnost Novo mesto

Prenos manifesta v PDF obliki