Kronika delovanja svetniške skupine: V skrbi za skupno dobro

Datum objave: 28. oktober, 2018

Solidarnost prvič izvoljena v občinski svet

  1. oktobra 2014 so šestič v samostojni Sloveniji potekale lokalne volitve po vseh občinah v Sloveniji. Solidarnost Novo mesto je nastopila s svojo listo kandidatov. Med 19 listami je s 6,83 odstotka glasov dosegla odlično sedmo mesto. V občinski svet sta bila izvoljena Uroš Lubej in Nina Jakovljević.

Prestopili iz civilne družbe v politiko

Nina Jakovljević je povzela, zakaj so se solidarniki, ki so pred tem delovali v okviru civilne družbe, odločili za vstop v politiko: »Na političnem parketu sem se znašla po spletu okoliščin. Odločitvi za kandidaturo na lanskih volitvah sta botrovala resnično zaskrbljujoče stanje v naši občini in močna želja po spremembah njenega delovanja. Odzvala sem se na povabilo znancev, ki so me prepričali, da lahko moje izkušnje pripomorejo k skupni blaginji vseh tudi prek mandata v občinskem svetu.« Uroš Lubej pa je dejal: »’Novi obrazi’ še ne bomo prinesli resničnih sprememb, če ne bomo sposobni vpeljati sistemskih rešitev, ki bodo vzpostavile novo politično prakso. Novi politiki se bodo kaj kmalu navzeli starih vzorcev, čisto bo postalo umazano, začetna zagnanost se bo umaknila vladavini obstoječega.« Občinski svet se je na konstitutivni seji sešel 3. novembra 2014. Uroš Lubej je postal vodja svetniške skupine, Nina Jakovljević pa je prevzela vodenje Komisije za statut in poslovnik.

Akcije: od žabic do okroglih miz

Od 25. do 28. marca 2015 so Novomeščani pod okriljem Solidarnosti prvič sodelovali v vseslovenski akciji Pomagajmo žabicam. Namen akcije je pomagati žabicam čez cesto, da lahko varno nadaljujejo svojo pot do mrestišč, ter preprečiti, da bi se njihova populacija kritično znižala. Solidarnost je 13. maja tega leta organizirala predavanje z naslovom Divja odlagališča ali o tem, kaj lahko sami storimo za sonaravni razvoj. Pogovor je vodil okoljski aktivist Zdravko Damjanovič.

Posvet o participatornem proračunu

V torek, 1. decembra, je bil organiziran posvet na temo participatornega proračuna, ki ga je vodil glavni poznavalec tega področja v Sloveniji Matic Primc iz Maribora. 18. februarja 2016 pa smo organizirali predavanje Tomaža Pangeršiča, ki je predstavil številne spremembe, ki bodo temeljito preobrazile naš čas.

Odprla se je svetniška pisarna

  1. maja 2015 je bila odprta svetniška pisarne Solidarnosti Novo mesto. V njej se lahko občanke in občani srečajo z izvoljenimi svetniki, dajejo pobude in predstavijo svoje težave. Svetniška pisarna deluje v starem mestnem jedru na Čitalniški ulici 2, ob Sokolskem domu.

Predlagali sistemsko vpeljevanje praks soodločanja

Novembra 2016 je Uroš Lubej v okviru razprave o proračunih za leti 2016 in 2017 predlagal ustanovitev delovne skupine za vpeljavo participatornega proračuna ter sistemsko ureditev financiranja mehanizmov, ki povečujejo demokratičnost odločanja. Pobudo je vodstvo občine preslišalo.

 Številne pobude že v prvih dveh letih mandata

Solidarnost je že v prvih dveh letih mandata predlagala številne pobude. Svetnik Lubej je predlagal, da občina izdela strategijo razvoja zunajmestnih in vaških središč. Predlagali smo tudi, da naj občina pristopi k izdelavi strategije vzgoje in izobraževanja, ki bo zajela vse starostne skupine. Komunali smo posredovali pobudo, da razmisli o ločenem zbiranju zavrženega tekstila in o odprtju centra vnovične uporabe.

Razkrite plače občinskih vodstev

V prvih mesecih mandata je imela velik odmev pobuda, naj občina objavi podatke o vseh plačah na vodstvenih funkcijah v občinskih javnih zavodih, javnih podjetjih in podjetjih, v katerih ima občina večinski lastniški delež. Prav tako je svetniška skupina predlagala objavo vseh plač v občinski upravi. Občina je predlogu ugodila in kmalu po objavi se je tudi začel proces zniževanja plač vodilnih kadrov v javnih podjetjih, ki jih je ustanovila občina.

Vzpostaviti evidenco premoženja

Občinski upravi je Nina Jakovljević podala pobudo, naj občina vzpostavi popolno evidenco nepremičnega premoženja, kot to nalaga zakon o stvarnem premoženju. Tovrstna evidenca je pogoj smotrnega poslovanja z nepremičninami.

Svetnica je tudi predlagala, da začne občina bolj intenzivno izkoriščati možnost začasne rabe občinskih nepremičnin, ki bi omogočila društvom, da pridejo do težko dostopnih prostorov.

Reševanje prometnih težav

Večkrat smo občino opozorili tudi na nevzdržno stanje z železniškim prehodom na Lazah, kjer občani pred zapornicami čakajo nerazumno dolgo – zadeva se je rešila v zadnjem letu tega mandata. Na podlagi Lubejeve pobude je občina postavila tudi »ležeče policaje« in dodaten prehod za pešce na Šegovi ulici v Novem mestu. Občina je bila tudi opozorjena na ureditev pločnika in avtobusnega postajališča v Birčni vasi.

Glede kolesarske infrastrukture je Solidarnost predlagala, da občina naredi časovni načrt glede napak na kolesarski infrastrukturi, na katere je opozorila Novomeška kolesarska mreža.

Objavljanje zvočnih posnetkov občinskih sej

Na podlagi pobude Solidarnosti se na spletnih straneh občine objavljajo zvočni posnetki vseh sej občinskega sveta. Delovanje občinskega sveta je s tem postalo za odtenek bolj transparentno.

Postaviti obeležje ustanovitelju

Predlagali smo tudi, da naj občina postavi ustrezno spominsko obeležje Rudolfu Habsburškemu oziroma da se na kakšen drug primeren način simbolno oddolži ustanovitelju.

Dialog z lastniki, skrb za čist zrak in druge pobude

Solidarnost je predlagala županu, da vzpostavi dejaven dialog z lastniki lokalov v mestnem jedru, ki so bili vznemirjeni zaradi napovedi zaprtja mestnega jedra. N. Jakovljević je vložila pobudo, naj občina skupaj z ministrstvom opravi bolj natančno merjenje kakovosti zraka, kot ga imamo do zdaj, in sicer naj se izvedejo modeliranje onesnaženja, natančne analize opredelitve virov delcev PM10, njihova kemijska analiza in s tem ugotovitev izvora škodljivih delcev.

Na občino je svetnica naslovila tudi pobudo, naj čim prej oblikuje strategijo za pridobivanje evropskih sredstev, ob čemer naj zagotovi tudi strateško partnerstvo z nevladnimi organizacijami.

V Solidarnosti smo predlagali tudi: vzpostavitev sistema spremljanja učinkovitosti dela občinskih uradnikov; objavo vseh koncesij, ki jih je sklenila MONM in njihovo vrednost; izdelavo načrta zmanjšanja okoljskih tveganj zaradi azbestnih kritin; umestitev postavke za sofinanciranje evropskih razpisov, kadar pogoji razpisov zahtevajo od prijavitelja prispevek lokalne skupnosti, brezplačno začasno oddajanje nerabljenih občinskih nepremičnin društvom kot eden izmed ukrepov oživljanja mestnega jedra, politike spodbujanja podjetništva in spodbujanja nevladnega sektorja, rešitev programov integracije in socializacije Romov, ki so ugasnili zaradi izteka nekaterih programov v RIC, sistemsko rešitev za odpravljanje zanemarjenosti javnih površin, ureditev področja reklamnih izveskov v mestnem jedru, ukinitev dveh parkirnih mest ob glasbeni šoli, ki ogrožajo varnost otrok, ureditev skupnega prostora v Vrtcu Kekec, ureditev financiranja zaposlovanja športnih trenerjev, vzpostavitev mehanizmov za lažje vključevanje mladih v lokalno samoupravo.

Zahtevali sistemsko skrb za mestna drevesa

Nesmiselno varčevanje v odnosu do mestnega drevja je povzročilo veliko stroškov za mestni proračun in katastrofalno stanje mestnih dreves. Tudi v tem mandatu je županova ekipa vse prevečkrat nepremišljeno prižgala motorno žago in po nepotrebnem posekala marsikatero drevo. V Solidarnosti so 15. decembra 2016 občini predlagali, da se s problemom mestnega drevja začne sistemsko ukvarjati. Potrebno je načrtovanje zelenih površin z ustrezno izbiro drevja, izborom sadik, kakovostnim sajenjem in primernim ter rednim vzdrževanjem; pripraviti kakovostno evidenco mestnih dreves; pripraviti načrt vzdrževanja mestnih dreves (od sajenja in zalivanja do obrezovanja in odstranjevanja) ter poskrbeti za izbor izvajalca, ki bo poleg motorne opreme imel tudi ustrezno strokovno znanje. Župan je na pobudo odgovoril z imenovanjem svetovalca za mestno drevje.

Pobuda za mestni park na območju nekdanje občine

Občinski svet se je na majski seji leta 2016 odločil, da bo zemljišče na lokaciji Novi trg 6 (ob Kulturnem centru Janeza Trdine) začasno spremenil v parkirišče. Takrat se je oblikovala tudi neformalna pobuda, ki sta jo sopodpisala tudi oba občinska svetnika iz vrst Solidarnosti Uroš Lubej in Nina Jakovljević. Pobudniki so predlagali, da se na Novem trgu namesto parkirišča uredi začasna ali trajna zelena površina (mestni park).

Vložili predloge za oživitev mestnega jedra

V Solidarnosti Novo mesto smo v številnih razpravah na občinskem svetu poudarjali, da zgolj fizična obnova za oživitev mestnega jedra ni dovolj. Številne naše pobude so bile uresničene. Občinski svet je že na začetku mandata znižal obstoječi »davek na nepremičnine« (NUSZ) za zasedene poslovne površine v mestnem jedru. Prav tako je občina postala lastnica nekaterih nepremičnin v mestnem jedru, ki jih bo preuredila v stanovanja, ki jih v Novem mestu zelo primanjkuje. Solidarnost je v občinskem svetu predlagala tudi subvencioniranje prenove objektov kulturne dediščine, subvencioniranje stanovanjskih najemnin, subvencioniranje obrestnih mer pri najemu kreditov za obnovo, subvencioniranje programov dejavnosti, vpeljavo služnosti na pročeljih in strehah, s čimer bi občina ob soglasju lastnikov lahko prevzela del skrbi za obnovo in vzdrževanje pročelij v mestnem jedru.

Mestna občina Novo mesto zavrnila tajne sporazume

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je konec decembra 2016 na pobudo svetniške skupine Solidarnost in še nekaterih drugih svetniških skupin sprejel sklepe, s katerimi nasprotuje sprejetju sporazumov TTIP, CETA in TiSA.

Novi svetnik: Mitja Sadek

Decembra 2016 je iz osebnih razlogov odstopila svetnica Nina Jakovljević. V občinskem svetu jo je nadomestil Mitja Sadek, magister zgodovinskih znanosti in profesor latinščine. Je nekdanji profesor novomeške gimnazije, zdaj pa je direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana (pred tem je vodil njegovo novomeško enoto). Ob izvolitvi je podal svojo vizijo delovanja občinske oblasti: »Občinska oblast naj upravlja z občino kot odgovoren gospodar in pri tem vedno misli na skupnost občanov, ki jim mora služiti. Občinsko vodstvo naj pred osebne in parcialne interese vsakič postavlja javno dobro in občo korist – vsako svojo odločitev pa mora biti pripravljena kadar koli upravičiti pred kritiko javnosti.«

Za ohranitev zelene Kosove doline

Julija 2017 je bila na občinskem svetu potrjena sprememba Občinskega prostorskega načrta, s katerim se je na območju Kosove doline tovarni zdravil Krka dovolila gradnja parkirišč. V Solidarnosti smo temu predlogu nasprotovali. Kosovo dolino je treba zaščiti kot zeleno mestno površino. S tem so se pridružili javni pobudi iniciative Pešfolk, ki je menilo, da nove betonske in asfaltne površine, vedno nova in nova parkirišča niso skladni z vizijo moderne družbe. Poleg tega je v vseh dozdajšnjih prostorskih dokumentih razvoj Krke povsem jasno začrtan severno in vzhodno od obstoječega kompleksa tovarne. Občinski svet je na žalost v letu 2018 potrdil predlog pozidave.

Vključiti se v mrežo mest, prijaznih do LGBT-oseb

V raziskavi o vsakodnevnem življenju gejev in lezbijk je kar 53 odstotkov LGBT-oseb poročalo, da je že bilo deležnih nasilja (verbalnega ali fizičnega) zaradi svoje spolne usmerjenosti. S tem problemom se seveda soočajo tudi v Novem mestu. Solidarnost je zato vložila pobudo, da tudi naše mesto postane »mavrično mesto«. To pomeni, da bi občina spodbujala k organizaciji izobraževanj za zaposlene v šolah, zdravstvenih ustanovah, občinski upravi, drugih javnih zavodih in podjetjih o tem, kako omogočiti LGBT-osebam enakopraven dostop do storitev in kako preprečevati kakršno koli obliko diskriminacije ali celo nasilja nad različnimi. Poleg tega bi občina spodbujala programe za LGBT-osebe, ozaveščala javnost o tej problematiki ter tesno sodelovala z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju. Mreža mavričnih mest obsega že 34 mest po celi Evropi, med njimi so tudi mesta, ki so po številu prebivalcev primerljiva z Novi mestom. Mavrična mesta si med seboj izmenjujejo izkušnje o programih, ki jih vodijo za bolj zdravo življenje vseh svojih prebivalcev. »Občinska uprava podpira predloge možnih ukrepov – prijaznih do LGBT-oseb, ki segajo od skupin za samopomoč, izobraževalnih in informativnih programov in osveščanja javnosti,« so odgovorili iz vodstva občine.

Pobuda za gradnjo notranjega bazena

Svetnik Mitja Sadek je v občinsko proceduro vložil predlog, da občina končno začne z dejavnostmi za gradnjo notranjega bazena v Novem mestu. Kultura plavanja, ki ga upravičeno štejemo za enega izmed najbolj zdravih športov, je v novomeški regiji izredno slabo razvita. Na tem športnem področju najbolj zaostajamo za drugimi predeli Slovenije. Naše mesto premore zgolj 17-metrski šolski bazen v OŠ Grm, ki je dovolj primeren samo za začetno učenje plavanja. Pokrit plavalni bazen bi zagotavljal pogoje ne le za rekreativno plavanje odraslih, ampak tudi za razvoj številnih športnih panog oziroma dejavnosti v vodi. Sadek je poudaril, da bi lokacija bazena morala biti v mestu, blizu ostale športne infrastrukture (npr. Portoval ali Marof) oziroma blizu izobraževalnih ustanov (zaradi lažjega dostopa otrok in mladine). Občinski svet je čez nekaj mesecev sprejel odločitev o umestitvi notranjega bazena na območju velodroma.

Ureditev spominskega obeleževanja

Svetnik Mitja Sadek je oktobra 2017 predlagal celostno ureditev problematike spominskega obeleževanja. Po njegovem bi morala občina z odlokom urediti pravila in postopke postavljanja spominskih obeležij na javnih prostorih. Zdajšnje stanje je namreč precej neurejeno, ni jasnih pravil, kdo lahko da pobudo, kdo in po kakšnih merilih ocenjuje predloge, kakšni so kriteriji za izbor umetnikov ipd. V preteklosti je bilo v Novem mestu kar nekaj takšnih postavitev javnih obeležij, ki so problematične iz vsebinskega, estetskega ali prostorskega vidika.

Zgrajena pešpot Grm–Gotna vas

Občina je konec leta 2017 zgradila peš in kolesarsko povezavo med Grmom in Gotno vasjo, ki smo jo zahtevali tudi v Solidarnosti. Gre že za desetletja staro željo mnogih: Revozov kompleks je namreč pred leti presekal naravno povezavo med več novomeškimi soseskami. Izgradnjo povezave so zagovarjali številni: krajevne skupnosti Gotna vas, Kandija – Grm, Žabja vas, Društvo Novo mesto, Novomeška kolesarska mreža in Osnovna šola Grm. Pot je še posebej dragocena za šolarje OŠ Grm in krajane Grma, ki bodo iz svojih domov do šole oziroma nakupovalnega središča dobili varno in precej krajšo povezavo.

Za zeleno politiko na področju odpadkov

Dolenjski Center za ravnanje z odpadki (Cerod) je dolenjskim in belokranjskim občinam ustanoviteljicam predlagal nov model ravnanja z odpadki, ki vključuje 5,5-milijonsko investicijo v napravo za mehansko-biološko obdelavo odpadkov in v zunanjo ureditev, ki bi ju financirali iz občinskih proračunov. Investicija bo ekonomsko upravičena samo v primeru, da bo zagotovljenih 25 000 ton odpadkov. Zdaj jih v Cerodu zberejo le 15 000 ton, zato načrtujejo sodelovanje z ljubljansko Snago. V Solidarnosti smo januarja 2018 predlagali občinam, da bi morale predvsem spodbuditi večje ločevanje odpadkov ter njihovo zmanjšanje v smeri krožnega gospodarstva, hkrati pa premisliti o zaprtju odlagališča Cerod. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da Komunala Novo mesto ločeno zbere le okoli 40 odstotkov vseh odpadkov. To pomeni, da jih mora približno 60 odstotkov poslati v dodatno mehansko-biološko obdelavo. Opozorili smo na hud paradoks, da želimo postati ekološka družba, po drugi strani pa ima podjetje (in občine kot lastnice) interes, da je odpadkov čim več, zato da se investicija in obstoj podjetja izplačata.

Rovi pod mestnim jedrom

Mitja Sadek je na julijski seji leta 2018 podal svetniško pobudo za ureditev rovov pod mestnim jedrom Novega mesta, ki so že sami po sebi zanimiv ostanek polpretekle zgodovine. Gre za štiri umetne rove, ki so nastali med drugo svetovno vojno ter kmalu po njej, služili pa so kot zaklonišča pred letalskimi napadi. Po zgledu mesta Kranj bi lahko rove uredili in jih uporabljali v turistične namene ter za različne prireditve. Na ta način bi še dodatno popestrili turistično-kulturno ponudbo Novega mesta.

 

Facebooktwitter