CENE PROGRAMOV VRTCEV: OBČINA NE VODI OPTIMALNE POLITIKE CEN

Datum objave: 25. april, 2016

Občinski svet je na 14. seji obravnaval tudi predlog novih cen za vrtce. Ob tem smo v Solidarnosti poudarili naslednje:

Včeraj (sreda, 20.4.) smo imeli dokaj burno razpravo na seji odbora družbene dejavnosti. Iz vseh teh razprav je razvidno, da je v tem mandatu nastal nek nepotreben konflikt na relaciji vodstva vrtca Ciciban in Mestno občino Novo mesto. V naši občini imamo dobro delujoče vrtce, s številnimi in kvalitetnimi programi. Nekoliko slabši smo na področju infrastrukture, prav tako imamo številne anomalije pri financiranju. Ampak vendarle smo z vrtci lahko zadovoljni. To da se ni našlo skupnega jezika z vodstvom in ravnateljico vrtca Ciciban mi zelo obžalujemo. Gre za ljudi, ki so s svojim delom vzpostavili te institucije, ki delujejo dobro, kvalitetno in strokovno. Verjamem, da so se nove ravnateljico v drugih vrtcih bolj prilagodile današnjemu času, kjer se poudarja racionalizacija, zmanjševanje števila zaposlenih, večje obremenjevanje zaposlenih in tako naprej. Ampak ni vse, kar je moderno in popularno hkrati tudi že dobro. Zato v Solidarnosti obžalujemo dejstvo, da občina tudi tokrat – glede cen – ni uspela doseči soglasja z zavodi, ampak cene tako rekoč vpeljujemo na silo.

Pravilnejši pristop bi vsekakor bila pot dialoga. Glavne izzive predšolske vzgoje pa tudi mi ne vidimo v racionalizaciji, ki je prav gotovo potrebna, glede na to,da so finančni viri omejeni, ampak v sistemskih rešitvah.

Pri tem smo veseli, da se nekatere od idej, ki smo jih seveda na začetku mandata že posredovali županu že uresničujejo, nekatere druge žal ne:

1.    Izdelati strategijo razvoja predšolske vzgoje v MONM in na podlagi le-te sprejeti nadaljnje ukrepe. Dejstvo je, da imamo strukturne probleme, ki bi jih morala ta strategija izpostaviti in najti načine za njihovo reševanje. Imamo zelo razpršene enote, ki povzročajo stroške; imamo prostore v najemu, ki prav tako povzročajo stroške, imamo začasne prostore ob šolah in v drugih zgradbah, ki ne nudijo ustreznih pogojev, kot namensko grajeni vrtci; imamo tudi druge izzive, ki jih potrebno reševati sistemsko in strateško.

2.   Glede financiranja in določanja cen. Z načinom financiranja vrtcev v Novem mestu ni vse v redu. Iz letnih poročil zavodov je razvidno, da so v preteklih letih ustvari za 100.000 evrov presežkov. Namen zavodov ni, da ustvarjajo presežke. In po drugi strani – v poročilu enega od zavodov lahko preberemo, da je bilo potrebno močno znižati nabavo didaktičnih pripomočkov ter močno okrniti izobraževanje strokovnih delavcev. Zato v Solidarnosti Novo mesto ponovno pozivamo, da se resnično preuči možnost financiranja vrtcev po namenu. Prav tako pozivamo, da se cene vrtcev v Novem mestu za naše starše poenoti. Ni pravično, da starši v isti občini za enak program plačujejo različne zneske.

3.   V 4-letnem mandatu moramo obnoviti dotrajane vrtce (Najdihojca, Marjetica, Metka,…)  to se že izvaja, kar je pohvalno.

4.   Začeti postopke za izgradnjo novega, večoddelcnega vrtca v MONM (od 10 do 14 oddelkov). – tudi to se že izvaja, pohvalno

5.   Letno nameniti v proračunu toliko denarja, da bo mogoče poskrbeti za sprotno vzdrževanje stavb, namenjenih za dejavnost vrtcev.

6.   Pristopiti k aktivnemu sodelovanju na razpisih za evropska sredstva s kakovostno izdelanimi projekti in s tem omogočiti potrebno obnovo vrtcev in šol.

7.   Omogočiti kakovostno pomoč ranljivim skupinam otrok (priseljenci, socialno ogroženi, dolgotrajno bolni otroci …), otrokom s posebnimi potrebami že na podlagi priporočila razvojne ambulante.

8.   Preveriti potrebo po zasebnih vrtcih v občini, sklenjene pogodbe z njimi, zakonitost plačevanja najemnin oz. amortizacijskih stroškov, namensko porabo sredstev, ustreznost zaposlenih strokovnih delavcev, število sprejetih otrok, kakovost pedagoškega dela.

9.   Preračunati in primerjati ceno na otroka v javnem oz. zasebnem vrtcu, izhajajoč iz mesečnih oz. letnih stroškov, ki bremenijo ali občinski proračun ali starše ali pristojno ministrstvo.

Facebooktwitter