20. seja občinskega sveta: Stališča in pobude Solidarnosti Novo mesto

Datum objave: 27. februar, 2017

V četrtek, 16. februarja je potekala 20. seja občinskega sveta. Objavljamo stališča in pobude svetniške skupine Solidarnost Novo mesto.

Novo mesto potrebuje mestni park

Novo mesto je na Novem trgu že imelo čudovit mestni park. "Razvoj" ga je žal povozil. Mestna občina Novo mesto je v načrt prodaje občinskega premoženja uvrstila tudi parcele, na katerem je trenutno park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. V Solidarnosti Novo mesto smo nad tem zaskrbljeni in opozarjamo na pomen obstoječe lokacije kot zelene javne površine. Kot smo na 20. seji občinskega sveta v Solidarnosti, je ta prostor dragocen iz več vidikov:

  • to je edina parkovna površina v centru mesta
  • gre za ostanek starega Kettejevega parka izpred 2. sv. vojne (tradicija);
  • pred ureditvijo Kettejevega parka je bilo tu glavno mestno pokopališče od 1810-1925; posledično so tu ostanki tisočev pokojnikov, ki jih niso preselili na novo pokopališče v Ločni (pieteta);
  • čeprav gre danes za precej neurejen park, ima ta prostor izjemen potencial, da postane prijeten kotiček Novega mesta, ki bo vsem v ponos;
  • vsi vemo, česa v centru Novega mesta danes najbolj primanjkuje – ne novega betona – ampak urejenih javnih površin, kjer bo lahko vsak občan, obiskovalec ali turist posedel na klopici, se družil v prijetnem zelenem okolju, posedel na travi ali v senci dreves, si ogledal kakšno zunanjo razstavo, poslušal kak koncert ipd.

Iz vseh teh razlogov v Solidarnosti Novo mesto menimo, da bi morala ravnati tudi občina po meri ljudi in si prizadevati, da na tem mestu ohrani ali celo razširi, vsekakor pa ustrezno uredi urbane zelene površine. Nikakor ne želimo, da bi občina zamudila zadnjo možnost, da mestno središče dobil urejen park, kakršnega bi kot mesto moralo imeti.

Pobuda za sistematično skrb za tek na smučeh v naši občini

cross countryZa nami je še ena zima, ki nas je obdarila z nekaj tedni snežne odeje. V Solidarnosti Novo mesto smo na 20. seji občinskega sveta vložili pobudo glede teka na smučeh. Predlagamo, da občina začne sistematično vzpostavljati pogoje za dejavnost teka na smučeh. V Novem mestu so razmere za ta šport primerne, tekačev je že sedaj veliko, stroški vzpostavitve niso visoki, šport pa je primeren za vse generacije. Dosedanji napori občine in zavoda za šport po našem mnenju še niso na ustrezni ravni.

Novo mesto z bližnjo okolico ima v zimskih mesecih z ugodnimi snežnimi razmerami vse pogoje za ureditev prog za tek na smučeh. Tek na smučeh je ena najbolj zdravih oblik rekreacije in je primerna za vse starostne skupine. Zaradi relativno nizkih finančnih stroškov (sploh v primerjavi s smučanjem) je dostopen najširšemu krogu prebivalcev. Tek na smučeh v najmanjši možni meri obremenjuje okolje in ga lahko opredelimo kot okolju prijaznega. Ukvarjanje s tem športom nedvomno dviguje kvaliteto življenja.

Pobudniki urejanja tekaških prog v MO Novo mesto opažamo velik porast zanimanja za ta zimski šport v lokalnem okolju, vendar obenem ugotavljamo, da urejanje in vzdrževanje prog za tek na smučeh doslej še ni bilo organizirano na način, ki bi dolgoročno zagotavljal ukvarjanje s tem športom.

Urejanje prog finančno ne predstavlja velikega bremena za občino, hkrati pa zajame relativno veliko število potencialnih uporabnikov. Na območju MO Novo mesto in okolice je po naših ocenah vsaj tisoč potencialnih rekreativnih tekačev na smučeh. Tek na smučeh bi lahko ob primernih pogojih popularizirali v vseh osnovnih in srednjih šolah v Novem mestu in okolici. Dolgoročna urejenost prog za tek na smučeh bi v bodoče ustvarila tudi pogoje za ustanovitev športnega kluba, ki bi gojil ta šport na tekmovalnem nivoju. Pričujoča pobuda je v vseh pogledih skladna s strateško usmeritvijo MO Novo mesto na področju športa (Strategija športa v MO Novo mesto 2010-2020).

Za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih in tehničnih del na področju športa v MO Novo mesto je v skladu s svojim statutom zadolžena in odgovorna nekdanja Agencija za šport Novo mesto, sedaj delujoča znotraj Zavoda Novo mesto. Jasno je, da bi moral prav omenjeni zavod vzpostaviti in nadzorovati sistem rednega urejanja in vzdrževanja prog za tek na smučeh v MO Novo mesto.

Na podlagi zgornjih dejstev pobudniki urejanja prog za tek na smučeh v MO Novo mesto predlagamo naslednje ukrepe:

1.       Izdelati je treba seznam lokacij, primernih za ureditev prog za tek na smučeh. Izmed teh je treba izbrati najustreznejše in se dogovoriti z lastniki zemljišč za njihovo uporabo v obdobju pokritosti s snegom. Pri izbiri zemljišč je treba upoštevati pretekle in sedanje poskuse ureditve prog v MO Novo mesto (mdr. Boričevo, Male Brusnice, Cikava), morebitne nove lokacije ter sodelovanje s sosednjimi občinami (predvsem letališče v Prečni).

2.       Izbrati je treba zanesljive partnerje – izvajalce urejanja in vzdrževanja prog – in z njimi skleniti pogodbo. Izbrani izvajalec mora začeti urejati proge takoj, ko so razmere za to primerne (najmanj 20 cm snega). Najboljša in dolgoročna rešitev bi gotovo bila investicija MO Novo mesto v lastni teptalnik snega, zato naj o tej rešitvi občina razmisli.

3.       Posebej je treba poudariti, da morajo biti proge urejene za rekreacijo občanov v celotnem obdobju ugodnih razmer za tek na smučeh. Doslej se je namreč dogajalo, da so bile proge urejene le za enkratni dogodek Delavskih športnih iger.

4.       Proge morajo biti urejene na način, ki bo omogočal tek s klasično in drsalno tehniko. Proge, ki morajo biti tudi ustrezno označene, je treba vsakodnevno vzdrževati v kvalitetnem stanju.

5.       O stanju prog za tek na smučeh je treba občane redno obveščati na spletnih straneh MO Novo mesto ali Zavoda Novo mesto.

6.       Po koncu vsake zimske sezone je treba oceniti trenutno stanje in v primeru kakršne koli pomanjkljivosti izvesti ustrezne ukrepe oz. izboljšave (sprememba lokacije, izvajalca ipd.).

Številne občine po Sloveniji že uspešno omogočajo tek na smučeh svojim občankam in občanom. Omenimo lahko Ljubljano, Medvode, Kranj, Celje, Logatec … Nobenega razloga ni, da se primerom dobrih praks drugod ne bi pridružili tudi v Novem mestu.

Podprli proračun, začudeni nad novimi zaposlitvami v Zavodu Novo mesto

Občinski svet je v prvi obravnavi  sprejel proračun za leto 2018. V Solidarnosti Novo mesto smo zadovoljni, da proračun odraža tudi naša prizadevanja. Med drugim vključuje obnovo mestnega jedra, nekaj projektov pomembnih za trajnostni razvoj ter dokončanje vrtca v Bršljinu.

Začudeni pa smo nad postavko in obrazložitvami za novi Zavod Novo mesto, ki ga je občina ustanovila julija leta 2016 in v njem združila dosedanja zavoda Agencijo za šport in Kulturni center Janeza Trdine ter mu pridružila tudi področji turizma in mladine.

Obstoječe zavode stiskamo z varčevanjem. V Knjižnici Mirana Jarca predvideni denar za plače ne zadostuje za zakonske obveznosti, ki jih imajo do zaposlenih; v vrtcih smo z zaposlitvami pod zakonsko določenimi normativi. Zavodom ne dajemo soglasja za nove zaposlitve. Novemu zavodu pa bistveno povečujemo proračun, ravno za nove zaposlitve.

Pri tem se nam zdi posebej problematično, da pri novih zaposlitvah ne gre za krepitev zavoda na strokovnih področjih znotraj kulture, turizma ali mladine, ampak za – kot piše v utemeljitvah –  za nekakšno skupno službo za vse ostale zavode. Predvideva se zaposlitev kadrovika, IT tehnologa, tržnika, čistilca, pravnika ter osebe za stike z javnostjo.

Solidarnost Novo mesto je že ob sprejemanju odloka o ustanovitve Zavoda Novo mesto opozorila, da obrazložitev odloka o ustanovitvi ni zadovoljiva. Ob razpravi o zavodu smo namreč dobili pojasnila, da bo zavod pomenil prihranek; da bodo sinergije med zaposlenimi in službami. V obrazložitvi proračuna na tej postavki pa se je zgodilo ravno obratno: na področju športa je napisano, da je potrebna nova zaposlitev zaradi preobremenjenosti obstoječega kadra.  In v obrazložitvi proračuna ni niti besede o tem, kje se je konkretno našel prihranek glede na delovanje dveh prej obstoječih zavodov.

V Solidarnosti Novo mesto zato menimo, da mora župan pred razpravo o proračunu v drugi obravnavi župan pojasniti vizijo novega zavoda in njegovega poslanstva. Nismo proti novim zaposlitvam, vendar naj bodo te zaposlitve namenjene krepitvi na področjih, ki jih ta zavod pokriva: mladina, turizem, šport, kultura.

Zastavili vprašanje glede odgovornosti za podražitev projekta pitne vode

Občinski svet je na 20. seji obravnaval tudi poročilo o poteku projekta hidravličnih izboljšav v naši občini. V Solidarnosti smo v poročilu zasledili nekaj zaskrbljujočih dejstev. Prišlo je do prvih obsežnih nepredvidenih del, ki pomenijo podaljšanje roka izgradnje in povišanje stroškov.

Izvajalec je ugotovil potrebo po drugačnem temeljenju: namesto predvidenega pasovnega, bo potrebna izvedba globokega temeljenja.  Projektni svet je to potrdil na 32. seji in zagotovil dodaten denar za izvedbo nepredvidenih del. To pomeni dodatnih 147 000 evrov in 58 koledarskih dni zamude pri izvedbi.

Izvajalec je tudi ugotovil, da na obstoječem črpališče ne more zajemati potrebne količine vode, ki bi zagotavljale potreben zajem 160l/na sekundo. Predlagal je izvedbo novega črpališča surove vode, kapacitete 200 m3. To je tudi odobril projektni svet, kar pomeni dodatnih 120 koledarskih dni zamude in 311 000 evrov stroškov.

Na seji smo zastavili naslednja vprašanja:

1.       Ali je bil od podpisa pogodbe sklenjen še kak aneks? Kakšna je skupna vrednost dodatnih del?

2.       Nenavadno je, da je izvajalec tisti, ki je predlagal drugačno temeljenje; izvajalec je izvajalec; projekt pa načrtuje projektant, torej bi moral podati tovrstno zahtevo?

3.       Glede temeljev: Ali se je v fazi projektiranja naredilo geomehansko poročilo? Sondiraje? Z njim se ugotavlja material na posameznih globinah in določi, kakšno temeljenje je primerno.

4.       Glede črpališča: Zakaj se ni preverilo kapacitete obstoječega črpališča?

5.       Glede črpališča: Kakšna je bila projektna zahteve glede črpališč?

6.       Projekt vodarne je narasel za 9 odstotkov pogodbene vrednosti. Skupaj je to skoraj pol milijona evrov in za skoraj pol leta zamika pri izvedbi.  skoraj  Kako je mogoče, da tega nismo predvideli? Ali se bo preverilo, če je bil projekt oziroma popis narejen na strokoven način?

7.       Kakšna so tveganje glede črpanja sredstev iz evropskih in državnih skladov?

8.       Kdo bo pokril to povečanje stroškov?

9.       Ali so cene za dodatna dela primerljiva s cenami, doseženimi na javnem razpisu za izvajalca?

 

Novi svetnik iz vrst Solidarnosti: Mitja Sadek

mitja-sadek
Po 19. seji občinskega sveta je iz osebnih razlogov odstopila naša svetnica Nina Jakovljević. Nina je še vedno zvesta članica ožje delovne skupine Solidarnost Novo mesto, v občinskem svetu pa jo bo nadomestil Mitja Sadek.

Mitja Sadek je rojen leta 1976 v Novem mestu, kjer je obiskoval bršljinsko osnovno šolo ter maturiral v Gimnaziji Novo mesto. Po izobrazbi je magister zgodovinskih znanosti ter profesor latinščine. Svoje prve zaposlitve je našel v različnih slovenskih gimnazijah, kjer je poučeval latinščino in zgodovino. Kasneje se je ustalil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, največjem slovenskem regionalnem arhivu. V njem je bil najprej nekaj let zaposlen kot arhivist in vodja novomeške enote na gradu Grm, od leta 2014 pa je njegov direktor.

Za novomeško revijo Park je dlje časa pisal družbeno-kritične kolumne ter objavljal poljudne prispevke o lokalni zgodovini. Napisal je tudi precej strokovnih člankov s področja zgodovinopisja, veliko pa se je ukvarjal tudi s prevajanjem. Po očetu je podedoval tudi izredno veselje do različnih športnih dejavnosti.

»Svoja pričakovanja glede občinske politike bi lahko strnil v nekaj osnovnih načel: občinska oblast naj upravlja z občino kot odgovoren gospodar in pri tem vedno misli na skupnost občanov, ki jim mora služiti; občinska oblast naj pred osebne in parcialne interese vsakič postavlja javno dobro in občo korist; vsako svojo odločitev mora biti pripravljena kadar koli upravičiti pred kritiko javnosti; na podlagi jasnih strateških usmeritev mora odločno ukrepati, da bi lahko občina napredovala v smeri trajnostnega razvoja. Glavno merilo za uspešnost vodenja občine pa so lahko le ljudje in njihova kakovost bivanja,« je ob potrditvi svojega mandata povedal Mitja Sadek.

Vsak odlok naj gre v javno obravnavo

Občinski svet je obravnaval tudi predlog novega poslovnika občinskega sveta. V Solidarnosti smo predlagali nekaj dopolnil. Za javnost je najpomembnejši predlog, da bi po novem vsi odloki, ki jih sprejema občinski svet, šli tudi v javno obravnavo. Številne raziskave namreč dokazujejo, da vključenost javnosti v pripravo zakonov in odločitev oblasti bistveno pripomore tako h kvaliteti odločitev kot tudi preprečevanju družbenih konfliktov in sporov.

Poleg tega smo v Solidarnosti predlagali še:

  • da se mora tudi pri imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upošteva načelo sorazmernosti;
  • da se ta komisija imenuje že na konstitutivni seji, s čimer prihranimo čas in denar davkoplačevalcev;
  • da se ne znižuje standardov iz obstoječega poslovnika, v katerem je dovolj jasno navedeno, kako in kdaj mora biti podana obrazložitev odloka v drugi obravnavi, s poudarkom na jasni obrazložitvi, zakaj posamezni predlogi svetnikov niso bili upoštevani;
  • da se že sedaj zagotovi pravna (poslovniška) podlaga za pristojnosti novi delovnih teles, ki jih predvideva novi statut.

Zapornice na Lazah in druge pobude

Solidarnost Novo mesto je na 20. seji že tretjič dopolnila svojo pobudo glede ureditve zapornic na Lazah, kjer krajani čakajo tudi po 20 minut na prehodu čez železniški tir. Prav tako smo zahtevali dopolnitev odgovora na vprašanje o učinkovitosti energetskih prenov v naši občini ter znova predlagali odstranitev nepotrebne in neestetske zapornice v parku pred Kulturnim centrom Janeza Trdine.

Facebooktwitter