14. seja občinskega sveta: Stališča do predloga strategije turizma

Datum objave: 23. april, 2016

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA: DOBRE USMERITVE, KI PA TERJAJO BOLJŠE UTEMELJITVE

Osnovno usmeritev, vizijo strategije turizma podpiramo, kot smo jo podprli že lani, ob ukinitvi zavoda za turizem. Kljub temu pa ocenjujemo, da pričujoča strategija ni v celoti izpolnila naših pričakovanj; vse skupaj je bolj na ravni delovnega osnutka kot pripravljene strategije.

Kaj pogrešamo?

1.      V dokumentu je povsem spregledano dejstvo, da tudi država sprejema strategijo razvoja turizma.  Iz SRT Mo NM ni nikjer razvidno, kako je ta dokument vpet v smernice in ideje države, kje vidi Mo NM možnost črpanja državnih sredstev za projekte itd.

2.      Glede splošne vizije, ki je sicer za nas bila ob predstaviti prepričljiva, tukaj pogrešamo odgovor na vprašanje, zakaj je ta strategija dobra; zakaj ravno arheološko-tehnološka os ali športna os ob Krki. Zakaj ne kaj drugega, npr. vino in kulinarika?

3.      Jasno opredeljenih in merljivih ciljev razvoja turizma v strategiji ne najdemo.

4.      Finančno ovrednotenje. Iz gradiva ni razvidno kolikšna je finančna vrednost celotne strategije in kolikšna je finančna vrednost posameznih projektov.  Prav tako ni jasno, kje bomo črpali finančne vire. Prav tako, če nimamo finančnega vidika, sploh ne vemo, ali je strategija uresničljiva. Prav tako na drugi strani pogrešamo pozitivne finančne učinke sprejete strategije. Občinski svet ne more prevzeti odgovornosti za sprejem dokumenta, če ni razvidno finančno ovrednotenje. Občinski svet prav tako težko sprejme odgovornost za odhodke, če ni jasno, katere pozitivne učinke lahko pričakujemo.

5.      Časovnica. Ni razvidno, v kakšni časovni dinamiki bomo zadevo implementirali. Velja enako kot zgoraj. Če ne vemo, kdaj bomo nekaj uresničili, je vprašanje, ali je naše početje in kakršen koli vložek sploh smiseln.

6.      Pogrešamo tudi jasno opredelitev glede promocije vina in kulinarike. To je zajeto le v zelo splošnem smislu, ampak cviček je vendarle neka posebnost, ki zasluži posebno pozornost, še posebej zaradi tega, ker je to točka, kjer v ospredje pride razvoj podeželja.

7.      Terminologija in slogani so očitno delovne narave; dokument izrecno napotuje na drug dokument, ki bo izdelan šele v prihodnosti. Bolje bi bilo, če bi to bilo del te strategije.

8.      Posamezni sklopi so mestoma preveč ohlapno definirani, mestoma pa preveč natančno.

9.      Najpomembnejši del (časovna izvedba in način promocije projektov, trženje in marketing ) je opisana samo v zadnjem stavku četrtega dela (analiza stanja).  citat: ‘Zato mora temu dokumentu slediti še strategija marketinga mesta.’

10.  Pri posameznih sklopih so določeni posamezni deležniki, nikjer pa ni določeno, kater organ Mo NM bo celostno vodil implementacijo te strategije. Ali bo to Zavod za promocijo turizma, ali bo to nek nov organ, ali bo to predano gospodarskemu subjektu na podlagi javnega razpis. Se pravi organizacijske stvari niso natančno določene.

K temu bi dodali še dva komentarja, ne želimo preveč zahajati v podrobnosti, morda samo dve opombi:

O podatkih

Res je, da je leto 2015 tudi STO (Slovenska turistična organizacija) proglasil za rekordno leto. To je sicer zelo pohvalno, s tem, da moramo biti pri tem podatku zelo previdni. STO namreč predstavlja kazalnik rasti število nočitev in s tem pobrano turistično takso (kar je kot kazalnik tudi v občini Novo mesto), medtem ko po ostalih kazalnikih (količina denarja, ki ga turisti potrošijo, stopnja zadovoljstva turistov, porast gostinskih in ostalih s turizmom neposredno povezanih storitev ,…) na slovenskem in tudi na občinskem nivoju nismo tako uspešni – ne kot država in ne kot občina.

Tudi na številke rasti obiska Dolenjskega muzeja je treba gledati zelo previdno. Vprašanje je namreč struktura obiskovalcev. Ali so to (ne)zainteresirane šolske skupine (osnovne in srednje šole), ali so to dejansko obiskovalci, ki si pridejo v Novo mesto ogledat svetovno pomembno nahajališče iz halštatske dobe? Iz teh številk struktura obiskovalcev ni razvidna.

Kljub temu, da so številke v porastu, pa žal predvsem dokazujejo to, kako močno je bil turizem v MONM in v ostali dolenjski regiji do sedaj zanemarjen, ker so številke v primerljivih mestih mnogo mnogo višje (za primer – Česky Krumlov, ki je mesto s samo 13.000 prebivalci, ima mnogo slabše cestne povezave kot Novo mesto, se pa že 30 let načrtno ukvarjajo z razvojem turizma, je v letu 2015 imel cca. 1.2 mio obiskovalcev (kar je več kot 30 x več).

Povzetek – kljub temu, da so številke v porastu, je treba na te gledati previdno in so še vedno zelo slabe.

O promociji

Menim, da bo naslednji zelo pomemben dokument napovedana Strategija marketinga mesta, kjer se bo dejansko  pokazalo, ali bodo projekti, napisani v SRT (Strategija razvoja turizma) tudi zaživeli v praksi  ali bodo le sami sebi namen.

Predlagamo, da se določi konkreten datum priprave Strategije marketinga mesta. Ta naj upošteva kompleksnost teme in dogodke, ki bodo pomembni za promocijo turizma:, predvsem svetovno pomembne turistične sejme (Belin, London, Milano in Dubaj).

Predlog sklepa: Občinskemu svetu predlagamo, da naloži županu in občinski upravi, da strategijo razvoja turizma da tudi v javno obravnavo.

Facebooktwitter